Onafhankelijke bestuurders (m/v/x)

Functieomschrijving

De Stichting mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens, stichting van openbaar nut, zoekt onafhankelijke bestuurders (m/v/x) om haar Bestuur te versterken. 

MDD – voluit Museum Dhondt-Dhaenens – is de zetel en tevens de werknaam van de genoemde Stichting gevestigd in Sint-Martens-Latem. MDD is een onafhankelijke culturele organisatie die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid zowel voor haar kunstenwerking als voor haar erfgoedwerking. MDD werd opgericht in 1967 door het echtpaar Dhondt-Dhaenens dat zijn collectie schonk aan de stichting met als opdracht de kunstcollectie voor het publiek te ontsluiten en vernieuwende culturele manifestaties en tentoonstellingen te organiseren.  

MDD is bijgevolg al meer dan 50 jaar een hybride instelling die erfgoed en hedendaagse kunst verbindt en die tentoonstellingen presenteert waarvan vele nu als een mijlpaal worden gezien, en dit dankzij de persoonlijke inbreng van vele kunstenaars en hun omkadering, de vrijwilligers en de vele trouwe private en publieke schenkers doorheen de jaren. 

MDD staat zoals vele culturele organisaties voor bijzondere uitdagingen in de volgende jaren. Er wordt van de organisatie verwacht dat ze haar baanbrekend werk verderzet en tegelijkertijd een voorbeeldwerking op artistiek, museaal en zakelijk vlak ontplooit waarvoor de Stichting de infrastructuur, de middelen en het draagvlak dient te vinden. 

MDD wil daarom zijn bestuursorgaan versterken en de hele werking verder professionaliseren. 

Het Bestuur doet nu een open oproep naar kandidaten die willen zetelen als onafhankelijke bestuurder in het Bestuur van de Stichting mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens (ondernemingsnummer 0408 375 344).

Gezien de positieve uitdagingen waarvoor MDD staat, en rekening houdende met de expertisegebieden van de huidige bestuurders, zoeken we twee tot drie onafhankelijke bestuurders die, naast algemene profielelementen en de nodige beschikbaarheid, expertise aanreiken op het vlak van erfgoed, juridische zaken, HR, en/of fondsenwerving. Kandidaten met een netwerk in de academische wereld en/of de lokale cultuurgemeenschap en die de diversiteit op meerdere vlakken vergroten zouden een troef betekenen.

Het Bestuur heeft tot taak het beleid vast te leggen en toezicht te houden op de uitvoering ervan en op de realisatie van de doelstellingen van MDD. Het Bestuur duidt enkele bestuurders aan als leden van het Uitvoerend Comité dat belast is met het dagelijks beheer. Onverminderd deze bevoegdheidsverdeling kunnen bestuurders binnen hun expertiseveld als aanspreekpunt fungeren voor specifieke adviesvragen van de artistieke en/of zakelijke directeur. Het Bestuur komt vier tot vijf maal per jaar samen. Deze bijeenkomsten worden vooraf vastgelegd. Het mandaat is onbezoldigd en duurt 3 jaar. Mandaten zijn verlengbaar. Maximale duur van een mandaat is 12 jaar.

Functieprofiel

Algemene verwachtingen in het profiel van de onafhankelijk bestuurder zijn:

  • een gezonde interesse in alles wat hedendaagse beeldende kunst, beeldcultuur en de andere kunsten en/of erfgoed betreft,
  • een helder engagement voor het project van MDD  dat niet gehinderd is door een mandaat of verantwoordelijkheden in een belanghebbende organisatie,
  • de competentie om langetermijndoelen uit te zetten in het belang van de beeldende kunsten en erfgoed en de maatschappelijke verankering ervan,
  • de capaciteit om de organisatie en het Bestuur op een juiste wijze te bevragen en om te zetten in een heldere doelstellingen en actieplannen goed te keuren door de subsidiërende overheid,
  • een inzicht in en sterk gevoel voor sociaal-maatschappelijke opportuniteiten met een positief effect op het publieksbereik,
  • bestuurlijke deskundigheid en relationele vaardigheden, 
  • een vernieuwende en creatieve visie voor de toekomst.

Herkent u zich in dit profiel en wilt u mee aan het roer staan van een dynamische, internationaal georiënteerde en lokaal verankerde beeldcultuur- en kunsteninstelling met een erfgoedwerking?

Dan hopen we dat u zich kandidaat stelt voor een mandaat als onafhankelijk bestuurder bij het MDD. De selectie van de bestuurders verloopt overeenkomstig de Bestuurscode Cultuur.

Praktische informatie
  • U verstuurt uw kandidatuur met een recent curriculum uiterlijk op vrijdag 3 juni 2022 om 12.00u via info@museumdd.be t.a.v. mevrouw Christine Claus.
  • Het Uitvoerend Comité is door het Bestuur gedelegeerd om kandidaten te selecteren die zullen worden voorgesteld aan het Bestuur van 23 juni 2022.
  • Verdere info te verkrijgen via goedele.bartholomeeusen@museumdd.be of telefoon 09 330 17 30

Praktische info

Titel
Onafhankelijke bestuurders (m/v/x)
Werkgever
Stichting mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
De coronacrisis lijkt enigszins achter de rug maar toch merken veel cultuurorganisaties dat bezoekers en participanten nog steeds drempelvrees hebben ...