Erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed

Functieomschrijving

WinAr is in oorsprong een intergemeentelijke archeologische projectvereniging die in 2008 werd opgericht. Sinds 2015 is WinAr erkend als intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst. De deelnemende gemeenten van WinAr zijn Rotselaar, Holsbeek, Haacht en Bekkevoort (met een mogelijke uitbreiding van de erkenning in 2020 met Keerbergen en Tremelo).  Bovendien zijn alle deelnemende gemeenten erkend als onroerenderfgoedgemeente. Voor de uitbreiding van de werking van het monumentenluik is WinAr op zoek naar een M/V erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed. 

Algemeen

 • Bewaken van de integratie van het onroerend erfgoed in het stedenbouwkundig beleid en advies geven bij projecten.
 • Bewaken van de integratie van het onroerend erfgoed in andere beleidsplannen zoals milieubeleidsplannen, natuurontwikkelingsplannen, bekkenbeheersplannen, toeristische plannen …
 • Ondersteuning van het beheer van de monumenten door inzet van aanwezige ploegen, of ontwikkeling eigen initiatieven hierrond. Deze ploegen kunnen helpen voor het onderhoud van (klein) bouwkundig erfgoed, het openstellen van monumenten …
 • Ondersteuning en advisering voor erfgoed van derden. Communicatie van en uitleg over het bestaande instrumentarium naar derden (diverse premies, provinciale en gemeentelijke premies, fiscale aftrek, wetgeving RO, monumentenwacht, wetgeving overheidsopdrachten …).
 • Ontwikkelen van eigen initiatieven ter ondersteuning van het (lokaal) erfgoed (bv. eigen premieregelingen voor niet-beschermd erfgoed, erfgoedprijzen …).
 • Opvolging van projecten die gebeuren in samenwerking met andere instanties en die gericht zijn op de ontsluiting van erfgoed.
 • Ondersteuning Open Monumentendag en andere sensibiliserende activiteiten (bv. rond lopende beschermingen, beheerswerken).
 • Initiatieven nemen ter verbreding van het maatschappelijke draagvlak en sensibiliseren van zowel het brede publiek als specifieke doelgroepen zoals bouwheren, promotoren en architecten.
 • Aandacht voor vrijwilligerswerking en erfgoedverenigingen, ontwikkelen en ondersteunen van lokale betrokkenheid.
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op vlak van de zorg voor het onroerend erfgoed en proberen omzetten in de praktijk.
 • Aanmoediging van bouwhistorisch onderzoek en kennisbeheer betreffende bouwkundig erfgoed uit het eigen werkingsgebied.
 • Inschakeling in het kennisbeheernetwerk omtrent onroerend erfgoed in het eigen werkingsgebied.

Specifiek

 • Vervolledigen van de inventarissen bouwkundig erfgoed (actualiseren, aanvullen ontbrekende items, interieurbeschrijvingen opstellen, fotograferen, aanvullen klein erfgoed, bouwblok-inventarisatie …).
 • Actieve rol opnemen o.m. inzake (pre-)advisering bij complexere projecten, specifiek voor het bouwkundig erfgoed. De IOED brengt betrokken partijen samen om probleemmonumenten aan te pakken (bv. de herbestemming van monumenten).
 • Opvolging van de vergunde werken aan bouwkundig erfgoed in samenwerking met de bevoegde administraties. Opvolgen en adviseren van werken aan het geïnventariseerde bouwkundig erfgoed.
 • Advisering van werken aan het bouwkundig erfgoed die eigendom zijn van de betrokken gemeenten. Onderhouds- en restauratieplanningen voor het gemeentelijk patrimonium opstellen.
 • Advisering van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en werken aan geïnventariseerd bouwkundig erfgoed. In geval van dossiers waarin het agentschap Onroerend Erfgoed geen wettelijke adviesvereiste heeft, en waar de IOED op verzoek van de gemeentes of op vraag van derden advies geeft, staat de IOED in voor de opvolging en begeleiding van de dossiers, van advies tot uitvoering.
 • Adviseren van niet-vergunningsplichtige toelatingen in het kader van de erkenning als OEgemeente.
 • Opvolgen van de gemeentelijke erfgoedadviesraden.
 • Verzorgen van de rapportage aan het agentschap Onroerend Erfgoed in het kader van de verplichtingen als IOED en als respectievelijke OEgemeente.
 • Het beheer van de monumenten ondersteunen door gebruik van aanwezige monumentenploegen, of ontwikkeling van eigen intiatieven hierrond. Deze ploegen kunnen helpen voor het onderhoud van (klein) bouwkundig erfgoed, het openstellen van monumenten …
 • Aanmoedigen bouwhistorisch onderzoek en kennisbeheer betreffende bouwkundig erfgoed uit het eigen werkingsgebied.
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op vlak van monumentenzorg en omzetten in de praktijk.
Functieprofiel

De kandidaat erfgoedonderzoeker bouwkundig erfgoed beschikt over een diploma in één van de volgende richtingen:

 • master/licentiaat in de archeologie en/of kunstwetenschappen, 
 • master/licentiaat in de geschiedenis,
 • master/licentiaat in de ingenieurswetenschappen : architectuur of bouwkunde, 
 • master/licentiaat in de architectuur

met een verplichte bijkomende opleiding monumenten(- en landschaps)zorg

Vaardigheden

 • kennis van de verscheidene instanties in de regio m.b.t. onroerend erfgoed;
 • grondige kennis van de wet en regelgeving inzake onroerend erfgoed;
 • basis kennis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Omgevingsrecht in zijn algemeenheid;
 • zelfstandig kunnen werken in (inter)gemeentelijke context;
 • leeft de deontologie na die eigen is aan de functie en het functieniveau;
 • handelt consequent: neemt in gelijkaardige omstandigheden gelijkaardige standpunten in / houding aan conform beleidsplan IOED en visie van de gemeenten;
 • gezien de soms erg korte deadlines moet de persoon in kwestie zowel besluitvaardig als stressbestendig zijn alsook flexibel kunnen werken;
 • creativiteit, samenwerking en vlotte communicatie zijn noodzakelijk om met het nodige inlevingsvermogen samen oplossingen te vinden voor zowel lange termijn- als acute problemen;
 • vak- en disciplineoverschrijdend en analytisch denken en werken;
 • vlotte persoonlijkheid om het consultatienetwerk verder uit te bouwen;
 • sterk verantwoordelijkheidsgevoel en leidinggevende capaciteiten.
Aanbod
 • Een leuke, uitdagende job in een fijne werkomgeving;
 • een contract van onbepaalde duur, afhankelijk van de duur van de projectvereniging;
 • een salaris volgens weddeschaal A1-3a met behoud van relevante anciënniteit;
 • maaltijdcheques;
 • een vergoeding voor woon-werk-verkeer;
 • tweede pensioenspijler;
 • een tussenkomst in de hospitalisatieverzekering.
Praktische informatie
 • De kandidatuurstelling wordt aangetekend verstuurd naar de maatschappelijke zetel, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.
 • De selectieprocedure voor de erfgoedonderzoeker bestaat uit twee stadia. De kandidaten ontvangen telkens de uitnodiging en het resultaat via e-mail.
 • Eerste deel is een schriftelijk examen bestaande uit kennisvragen en enkele case studies. Max. de eerste 10 geslaagden () zullen doorgaan naar het mondeling examen. 

De rangschikking van de geslaagden wordt vastgelegd in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft.

Indien je geïnteresseerd bent in de vacature, gelieve dan de hierna gevraagde documenten (c.v., motivatiebrief) toe te sturen naar: Erkende IOED WinAr, Veerle Lauwers, p.a. gemeentehuis Rotselaar, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar

De kandidaturen dienen schriftelijk ingediend ten laatste op 02/03/2020 (poststempel geldt als bewijs). De verantwoordelijkheid voor het volledig en tijdig indienen van het dossier ligt bij de kandidaat.

Vermoedelijke datum van indiensttreding is 15/05/2020.Standplaats zal Rotselaar zijn. 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Veerle Lauwers, coördinator WinAr, veerle.lauwers@rotselaar.be of via 0472 / 19 63 80

Praktische info

Titel
Erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed
Werkgever
WinAr
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...