Directeur (m/v/x)

Functieomschrijving

De Stad Gent werkt met meer dan 4.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een innoverende blik op de toekomst.
 
Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken.
 
Je staat aan het hoofd van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent. Deze dienst wordt een nieuw samengestelde dienst vanuit het samengaan van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur en de Dienst Stadsarcheologie Gent. Je staat in voor de coördinatie van de dienst en coacht en motiveert je medewerkers.

In de nieuwe structuur bestaat de dienst uit twee teams:
 
Team Monumentenzorg (8,5 VTE):
Dit team heeft als belangrijkste taken:

 • Adviseren van stedenbouwkundige vergunningen vanuit context Monumentenzorg
 • Adviseren beschermingen, meldingen beschermd stadsgezicht, funerair erfgoed, subsidies, restauraties, …
 • Subsidiëren restauraties merkwaardige niet-beschermde gebouwen en funerair erfgoed
 • Draagvlakverbreding onroerend erfgoed
 • Breder beleid met betrekking tot overige instrumenten voor erfgoedbeleid (bvb. beheersplannen, handhaving,…) verder uitwerken en implementeren

De uitdagingen voor dit team liggen in het aanleveren van daadkracht en bewijskracht in de bescherming en waardering van erfgoed in onze stad. Dit gebeurt op basis van een duidelijke visie die verder wordt uitgewerkt in een lange termijnplanning  en in de opmaak van een transparant afwegingskader voor erfgoedadvies.
 
Team Stadsarcheologie (12,2 VTE)
Dit team heeft als belangrijkste taken:

 • Opnemen van archeologische handelingen op eigendommen van de Stad Gent en op het openbaar domein in Gent (conform onroerend erfgoeddecreet)
 • Beheer en ontsluiting  van het archeologisch depot en archief
 • Regiefunctie voor bouwprojecten met archeologische consequenties die in Gent door derden of andere actoren worden uitgevoerd
 • Kennisopbouw en kennisdeling rond de geschiedenis van Stad Gent

Op korte termijn liggen de uitdagingen voor dit team er in om de veranderde opdracht die het vernieuwde onroerend erfgoed decreet (sinds half 2016 actief) met zich mee brengt kwalitatief te blijven bolwerken. Daarnaast is het ook belangrijk dat dit team naast deze grote operationele uitdagingen ook op de lange termijn haar gekende grote archeologische expertise en vooraanstaande kennis van de Gentse stadsgeschiedenis kan bestendigen.
 
De beide teams van de dienst hebben een eigen vrij op zichzelf staande inhoudelijke en operationele werking en zijn bevolkt  met ‘professionals’ met erkende expertise en specialisatie. Van jou wordt verwacht dat je de teams en medewerkers ruimte geeft om  hun (operationele) autonomie op te nemen en dat je de teams kan uitdagen in hun (beleidsvoorbereidend) werk.
 
Als directeur faciliteer en manage je de verankering en het delen van deze gespecialiseerde kennis aan de hand van performante systemen. Het creëren van een positieve werksfeer en een goede balans tussen de beide teams en hun specifieke noden is voor jou een vanzelfsprekendheid. Inhoudelijk zal je ook dienen in te zetten op een goede samenwerking en afstemming rond het opzetten van een werking rond de thema’s ‘Bouwhistorie’ en ‘Landschappen’. Je zal samen met jouw teams, het departementshoofd en de politieke mandatarissen afwegen of Gent in de toekomst een “onroerend erfgoedgemeente” wil worden.
 
Samenwerking met andere diensten
Als directeur heb je een belangrijke sleutelrol om de verwevenheid in de werking van interne en externe diensten op verschillende thema’s een gepaste plaats te geven in de (samen)werking.

Er is een nauwe verwevenheid in werking met een deel van de Dienst “Archief Gent” voor wat betreft gebruik, opbouw en delen van stadskennis (zowel met Stadsarcheologie als met Monumentenzorg). Bijkomend delen Stadsarcheologie en Archief ook de werklocatie “Zwarte Doos”. Om deze linken ook in de praktische en inhoudelijke werking te honoreren zetelt een coördinator/aanspreekpunt vanuit het Archief ook in het stafteam van de dienst.
 
Daarnaast is er vanuit het onroerend erfgoeddecreet een sterke link met de werking van de Groendienst voor wat betreft beleid en uitvoering van de thema’s Monumentenzorg, Archeologie en Landschappen. Voor Monumentenzorg is er uiteraard ook de link inzake de advisering van stedenbouwkundige vergunningen, RUP’s, ruimtelijke planning,… met de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Er zal ook een nauwe samenwerking nodig zijn met de Stadsbouwmeester. Beleid inzake monumentenzorg en architectuurbeleid zijn ook inhoudelijk sterk gelieerd en dienen samen te evolueren naar een eenduidig beleid rond onroerend erfgoed met oog voor de historische component  en met oog voor de evolutie in maatschappelijke ruimtelijke noden.

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Stefan Vanbroeckhoven, departementshoofd Stedelijke Ontwikkeling, op het nummer 09 266 75 91.

Functieprofiel

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …
 
Wat zijn de voorwaarden?
 
Om deel te nemen via interne mobiliteit moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je hebt minstens 6 maand graadanciënniteit in dezelfde graad of in een andere graad van dezelfde rang.
 • Je beschikt over 4 jaar relevante leidinggevende ervaring én minstens 2 jaar relevante ervaring in het inhoudelijke domein. Beide ervaringsvereisten kunnen op éénzelfde moment verworven zijn 

Om deel te nemen via bevordering, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je hebt minstens 4 jaar niveauanciënniteit in niveau A.
 • Je beschikt over 4 jaar relevante leidinggevende ervaring én minstens 2 jaar relevante ervaring in het inhoudelijke domein. Beide ervaringsvereisten kunnen op éénzelfde moment verworven zijn 

Om deel te nemen via aanwerving, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je beschikt over 4 jaar relevante leidinggevende ervaring én minstens 2 jaar relevante ervaring in het inhoudelijke domein. Beide ervaringsvereisten kunnen op éénzelfde moment verworven zijn 

Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden

Aanbod
 • Een voltijdse statutaire tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau;
 • een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf € 4.466 (4 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.
 • maaltijdcheques;
 • volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • een gratis hospitalisatieverzekering. Maar wees toch maar voorzichtig;
 • eindejaarspremie;
 • een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • de mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.
Praktische informatie

De selectieprocedure bestaat voor interne mobiliteit / bevordering uit:

 • Een computergestuurd deel indien je geen masterdiploma of een diploma hieraan gelijkgesteld hebt. Dit bestaat uit een eliminerend niveaubepaling op het niveau van de functie. 
 • Een eliminerend functiespecifiek deel. In dit deel worden een beperkt aantal competenties en motivatie gemeten aan de hand van een interview met (een afvaardiging van) de selectiecommissie. Je bereidt voor dit onderdeel een visienota voor en moet 50% behalen om te slagen in dit onderdeel en tot de volgende proeven toegelaten te worden. Met deze punten wordt verder geen rekening gehouden, tenzij op alle overige selectieonderdelen een ex aequo behaald wordt.

In totaliteit kunnen er slechts 10 kandidaten in volgorde van de behaalde score doorgaan naar het volgende selectieonderdeel.

 • Een eliminerend psychotechnisch deel (assessment center). Dit gedeelte bestaat uit testen op managementvaardigheden en leiderscapaciteiten op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie. Het psychotechnisch deel resulteert in één van volgende beoordelingen: 'gunstig', 'gunstig met voorbehoud' of 'ongunstig'. Indien je een beoordeling 'gunstig' of 'gunstig met voorbehoud' behaalt, word je toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.
 • Een eliminerend mondeling deel. In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,… te bevragen. Eventueel dien je een presentatie of dergelijke te geven. Dit gedeelte staat op 100 punten. Je moet 60% behalen om te slagen in dit selectieonderdeel.

Het kort mondeling deel gaat onder voorbehoud door op 14 of 15 februari 2019.
In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: klantgericht handelen, resultaatgericht werken, coachen, team leiden, conceptualiseren, beslissen, omgevingsbewust handelen, organiseren, rapporteren, overtuigen en technische vaardigheden beheersen.
 
Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 29/01/2019 via de website van de stad Gent.
 
Bezorg zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 29/01/2019:

 • een recent cv (of vul je werkervaringen en opleidingen in de voorziene velden in)
 • als je een masterdiploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Dan dien je het computergestuurde deel niet af te leggen.

Je sollicitatie is pas geldig als je alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd.
 
Solliciteer je voor een job waarvoor relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in jouw cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan met pools. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures of voor gelijkaardige vacatures bij andere diensten. Als je verandert van functie en/of je gaat over naar een leidinggevende functie, doorloop je een nieuwe proeftijd/inloopperiode.
 
Heb je nog vragen over de procedure of de jobinhoud? Onze Dienst Selectie en Mobiele Ploeg staat voor je klaar. Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Thomas Van Moerkerke (09 266 75 66), consulent bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.

Praktische info

E-mail
Titel
Directeur (m/v/x)
Werkgever
Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Stad Gent
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...