Contractuele assistent-stagiair (m/v/x) voor de conservatie en restauratie van het historisch metaal

Functieomschrijving

Er is 1 openstaande vacature bij het War Heritage Institute (Jubelpark 3, 1000 Brussel).

Het War Heritage Institute (WHI) beheert en coördineert een netwerk van uitzonderlijke musea en militaire sites: het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel), het Fort van Breendonk (Willebroek), Gunfire (Brasschaat), Bastogne Barracks, de Dodengang (Diksmuide) en de Commandobunker Kemmelberg (Heuvelland). 

In het kader van het CAHN-project (BRAIN-be 2.0 Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks PHASE 2 - 2018-2023, CONTRACT NR B2/202/P2/CAHN “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”) recruteert het department Collecties 1 contractueel wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW1, activiteitengroep Wetenschappelijke dienstverlening.

Halftijds contract van bepaalde duur (5 maanden van 1 augustus tot en met 31 december 2023)

Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse taalrol bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling

Je verzekert de conservatie en restauratie van het historische metaal in de vitrines die deel uitmaken van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”, om zodoende een interdisciplinaire samenwerking binnen het WHI en haar partnerinstellingen te kunnen garanderen. 

Je plant en realiseert de conservatie- en restauratiebehandelingen van het historische metaal in de vitrines die deel uitmaken van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”, volgens de deontologische richtlijnen voor het beroep van conservator-restaurateur van kunstwerken, en draagt zo bij tot het behoud van deze objecten.

 • Tijdens deze behandelingen verricht je wetenschappelijk onderzoek op een selectie van de stukken, zodat de kennis op kunsthistorisch en materiaal-technisch gebied binnen het domein evolueert.
 • Je publiceert de resultaten van de behandelingen en onderzoeken om zo bekendheid te geven aan het WHI en het CAHN-project, zowel binnen het professionele milieu als bij het grotere publiek.

Resultaatgebieden

 • Je stelt dossiers op van onderzoeken, vooronderzoeken en behandelingen van historische objecten in metaal volgens de regels van het WHI.
 • Je maakt een lijst op van alle onderzochte en behandelde werken.
 • Je klasseert de verstrekte adviezen en raadgevingen.
 • Je schrijft wetenschappelijke artikels en verspreidt je kennis, in samenwerking met de andere partners van het CAHN-project.
 • Je neemt deel aan vergaderingen met de andere partners van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”.
 • Je neemt actief deel aan colloquia en congressen over de conservatie en restauratie van de objecten in samenwerking met de andere partners van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”.
 • Je schrijft teksten voor wetenschappelijke conferenties, artikels en posters voor colloquia in samenwerking met de andere partners van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”.
Functieprofiel

Vereiste diploma's en opleidingen
De kandidaat dient houder te zijn van een universitair diploma en/of een diploma HOLT (normale studieduur: ten minste 4 jaar) in de conservatie en restauratie van historische objecten in metaal, en kan bewijzen vervolmakingstages te hebben gedaan op het gebied van conservatie en restauratie.

Technische competenties (kennis, specialisaties, ervaringen, ...). De kandidaat moet verder:

 • ervaring hebben, zowel praktisch als theoretisch in het domein van de restauratie van metaal; te staven met hetzij dossiers van onderzoek en behandeling, hetzij publicaties, hetzij stagegetuigschriften, hetzij het bijwonen van voordachten en studiedagen.

Overige competenties (gedragscompetenties, vaardigheden,...) die na afloop van de stage zullen geëvalueerd worden. De kandidaat moet:

 • integer zijn, d.w.z. de ethische normen volgen en handelen volgens de deontologische regels van het beroep;
 • kennis hebben van de preventieve en actieve conservatie van metaal en op de hoogte zijn van de verschillende onderzoeks- en behandelingsmethodes;
 • in staat zijn kwaliteitsvolle interventies uit te voeren, en met nauwgezetheid en eerlijkheid zijn functie uit te oefenen;
 • de planning en de werken autonoom kunnen beheren en organiseren;
 • zin voor initiatief en inzet voor het erfgoed bezitten;
 • goed kunnen functioneren in een team.
Aanbod

Een contract van bepaalde duur in de klasse SW1.
De laureaat wordt aangeworven als assistent-stagiair met de daaraan verbonden weddenschaal SW10.
Minimumbezoldiging (brutobedragen rekening gehouden met de huidige index, reglementaire toeslagen niet inbegrepen):

 • in de weddenschaal SW10: bruto 43.757,81 euro per jaar (3.646,38 euro per maand.

Andere voordelen:

 • gratis woon-werkverkeer (met het openbaar vervoer);
 • je werkplek (Jubelpark) is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.
Praktische informatie

De laureaat moet op de datum van indiensttreding volgende voorwaarden vervullen:

 • Belg zijn of burger van een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de dienstplichtwetten voldaan hebben;
 • een gedrag hebben dat beantwoordt aan de eisen van het gesolliciteerd ambt.

Uiterlijk op de dag waarop de termijn eindigt voor het indienen der kandidaturen, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • de vereiste technische competenties bezitten (zie hierboven);
 • de vereiste overige competenties bezitten (zie hierboven);
 • het vereiste diploma bezitten (zie hierboven).

In de beide hierna vermelde gevallen geldt volgend voorbehoud voor deelname aan de selectieprocedure.

Het vereiste diploma werd behaald in een ander land dan België.
In dit geval zal de voorzitter van de jury van het WHI vooraf nagaan of het door de kandidaat/kandidate voorgelegde diploma kan worden aanvaard bij toepassing van de bepalingen van de Richtlijnen 89/48/EEG of 92/51/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen. Daarom dient de betrokken kandidaat aan zijn kandidatuur, behalve een kopie van het voorgelegde diploma, volgende bescheiden en inlichtingen toe te voegen, nodig voor bedoeld onderzoek:

 • een beëdigde vertaling van het diploma indien dit niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol);
 • een verklaring waarmee de onderwijsinrichting, die het diploma heeft uitgereikt, volgende inlichtingen verstrekt (voor zover deze inlichtingen niet voorkomen in het diploma zelf):
  • het aantal studiejaren dat normalerwijze vereist is voor het behalen van het diploma;
  • moest een verhandeling worden ingediend voor het behalen van het diploma?
  • de verworven kennis en bekwaamheden die aan de basis liggen van het uitreiken van bedoeld diploma;
 • een vertaling van deze verklaring indien deze niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol).

Het vereiste diploma werd behaald in een andere taal dan het Nederlands.

 • De taal waarin de studies werden gedaan, die hebben geleid tot het behalen van het vereiste diploma, bepaalt in principe de taalrol waarbij de kandidaat moet worden ingedeeld bij toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
 • Wanneer een diploma van doctor vereist is, dat werd behaald na verdediging in het openbaar van een proefschrift (of wanneer de kandidaat een dergelijk diploma voorlegt om aan de diplomavereisten te voldoen), wordt de taalrol dan ook bepaald door de taal waarin de studies werden gedaan die hebben geleid tot het universitaire einddiploma dat toegang gaf tot het doctoraat.
 • In de gevallen waarin deze studies werden gedaan in een andere taal dan het Nederlands, dient de betrokken kandidaat daarom in het bezit te zijn van een bewijs van taalkennis, afgeleverd door SELOR (Selectiebureau van de Federale Overheid - voorheen: Vast Wervingssecretariaat - Bisschoffsheimlaan 15, 1000 Brussel; tel. : +32-(0)2-788 66 32; e-mail : taal@selor.be), waaruit blijkt dat de betrokkene geslaagd is in het taalexamen dat met betrekking tot het vaststellen van het taalregime in de plaats komt van het opgelegde diploma. Dit bewijs van taalkennis moet uitgereikt zijn na een proef over de taalbeheersing van het Nederlands die verwacht wordt van de houders van één der hierboven bedoelde diploma's.

Meer informatie over de inhoud van deze betrekking kan ingewonnen worden bij Dr. Natasja Peeters, directrice Departement 1 - Collecties: natasja.peeters@whi.be, Jubelpark 3, 1000 Brussel; T: 02-7377961

Selectieprocedure

 • De jury van het WHI oordeelt wie van de kandidaten, die een ontvankelijke kandidatuur hebben ingediend, het meest geschikt wordt geacht voor de betrekking (maximum 5 kandidaten kunnen aldus worden geselecteerd).
 • Indien de jury het noodzakelijk acht, kan deze de kandidaten vragen om eender welke bijkomende proef af te leggen die de Jury bepaalt om hun geschiktheid voor de te begeven functie te beoordelen.
 • De kandidaten die aldus in aanmerking worden genomen, zullen vervolgens uitgenodigd worden om voor de jury te verschijnen voor een hoorzitting met het oog op de vaststelling van de rangschikking der kandidaten.
 • Deze rangschikking wordt pas definitief nadat ze werd meegedeeld aan de betrokken kandidaten die daarbij de mogelijkheid hebben erover klacht in te dienen en te vragen om door de jury te worden gehoord.

Sollicitatieprocedure

De kandidaturen moeten ten laatste worden ingediend op maandag 12 juni om middernacht. Ze moeten worden ingediend per mail gericht aan jobs@whi.be.

In de kandidatuur dient uitdrukkelijk te worden gepreciseerd voor welke functie wordt gesolliciteerd;

Aan de kandidatuur toe te voegen bescheiden:

 • een volledig en waarheidsgetrouw curriculum vitae;
 • indien reeds wetenschappelijke activiteiten werden verricht: attesten om deze te staven (attesten afgeleverd door de werkgevers, de autoriteiten die beurzen toekenden,...);
 • een kopie van het/de vereiste diploma's;
 • een lijst van de eventueel gepubliceerde wetenschappelijke werken;
 • de bescheiden en inlichtingen hierboven bedoeld, indien het/de vereiste diploma('s), behaald door de kandidaat, werd(en) uitgereikt door een andere dan een Belgische instelling;
 • het bewijs van taalkennis bedoeld, ingeval dit bewijs noodzakelijk is of wanneer de kandidaat wenst dat zijn indeling bij een taalrol gebeurt op basis van dat bewijs.

Er zal geen rekening worden gehouden met kandidaturen die niet werden ingediend overeenkomstig de hierboven bepaalde sollicitatieprocedure.

Praktische info

E-mail
Titel
Contractuele assistent-stagiair (m/v/x) voor de conservatie en restauratie van het historisch metaal
Werkgever
War Heritage Institute
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Dat is de vraag die we in het gloednieuwe dossier op de Erfgoedwijzer beantwoorden. We hebben zowel oog voor taal ...
Uit alle hoeken van Vlaanderen en Brussel gaven erfgoedinstellingen de voorbije maanden gehoor aan de oproep voor het schenken van ...
Kent u Oehoe al? Oehoe is de nieuwe mascotte van de ErfgoedApp en werd speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 ...