Algemeen directeur (v/x/m – voltijds)

Functieomschrijving

Mu.ZEE is een toonaangevend museum voor moderne en hedendaagse kunst met een grote collectie die de 19e, 20e en 21e eeuw overspant. De collectie is samengesteld uit de voormalige collecties van de stad Oostende en van de provincie West-Vlaanderen (in 2018 overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap) en uit een beperkte eigen collectie die werd verworven sedert 2010. Mu.ZEE toont, verzamelt, beheert, digitaliseert en bestudeert deze unieke collectie Belgische kunst van 1830 tot heden, en focust hierbij op het werk van onder meer James Ensor en zijn tijdgenoten, Léon Spilliaert, Constant Permeke en bij uitbreiding de Belgische avant-garde. Meer hedendaags is er ook het werk van onder meer Jan Vercruysse, Lili Dujourie, Otobong Nkanga, Pascale Marthine Tayou, om er slechts enkelen bij naam te noemen.

Vanuit een transculturele en transhistorische visie organiseert Mu.ZEE een veelzijdig programma van collectiepresentaties, tijdelijke tentoonstellingen en activiteiten. Op die manier zoekt het museum aansluiting bij het internationale kunstenveld en wordt de unieke Belgische collectie breder gekaderd. Met een actief en vooruitstrevend aankoopbeleid en een bijzondere aandacht voor de hedendaagse tendensen in een breder maatschappelijk landschap, vormt Mu.ZEE een geëngageerd, gastvrij museum met een blik op de toekomst.

Mu.ZEE exploiteert twee locaties: Mu.ZEE aan de Romestraat in Oostende en het Permekemuseum in Jabbeke. Beide locaties zijn inhoudelijk sterk met elkaar verbonden en tegelijkertijd staan zowel de stedelijke (stad aan de zee) als de landelijke context samen garant voor verscheidenheid in programma en publieksbereik. Een vijftigtal medewerkers staan samen in voor de museale werking. Meer informatie: www.muzee.be. (Beleidsplan staat in de rubriek ‘over Mu.ZEE’)

Mu.ZEE vzw wordt gesubsidieerd als Vlaams museum binnen het Cultureelerfgoeddecreet en heeft hiervoor een beheersovereenkomst afgesloten met de Vlaamse Overheid. Daarnaast ontvangt Mu.Zee jaarlijks een dotatie van de stad Oostende en van de Vlaamse Gemeenschap, in opvolging van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid en de Stad Oostende. De vzw wordt bestuurd door vijf bestuurders aangeduid door de Vlaamse Gemeenschap, vier bestuurders aangeduid door de stad Oostende en vijf onafhankelijke bestuurders.

Kerntaken

Je ontwikkelt een algemene visie en strategie

 • Het is prioritair dat je de verantwoordelijkheid neemt voor het ontwikkelen en bewaken van de algemene visie en strategie van Mu.ZEE en het Permekemuseum, voor de korte en lange termijn, in nauw overleg met het directieteam en het Bestuursorgaan.
 • Samen met het directieteam en het Bestuursorgaan ontwikkel je een sterke lange termijnvisie en museaal beleid en positioneer je Mu.ZEE en het Permekemuseum in het nationale en internationale artistieke en museale veld, vertrekkend vanuit de identiteit en eigenheid van het museum.
 • Je houdt de vinger aan de pols van de steeds evoluerende diverse samenleving bij het bepalen van de artistieke en museale visie, beleid en werking. Je evalueert en stuurt bij waar nodig.
 • Je werkt aan een inclusief museum waarin de sociale mix van de stad en de regio gereflecteerd wordt. Je zorgt dat de organisatie handelt naar de principes van duurzaamheid, diversiteit en goed bestuur.

Je verzorgt de aansturing van de werking van het museum

 • Je verzekert de realisatie van de beleidsplannen van MU.ZEE en past die in onderlinge afstemming eventueel aan aan nieuwe visies of positionering.
 • Je schept het klimaat om deze doelstellingen op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te realiseren.
 • Je ondersteunt en begeleidt het directieteam en de coördinatoren om de visie en de strategische doelstellingen te vertalen in operatonele doelstellingen voor de organisatie.
 • Je bewerkstelligt een synergie tussen de verschillende zuilen en opdrachten van het museum (verzamelen, bewaren, onderzoeken, presenteren, publiekswerking en communicatie) om tot een optimale afstemming tussen de afdelingen / zuilen te komen.
 • Je neemt de verantwoordelijkheid voor de evenwichtige inzet van mensen en middelen.
 • Je coördineert de dagdagelijkse werking, volgt die op en stuurt bij waar nodig, en rapporteert hierover.
 • Je respecteert en handelt volgens de vigerende wetgeving en de kaders waarbinnen gewerkt wordt, zoals het intern reglement, de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst.

Je zorgt voor de mensen en de organisatie

 • Je leidt de organisatie verder naar een performante, wendbare organisatiestructuur.
 • Je begeleidt en coacht het directieteam en de coördinatoren van de verschillende teams om de operationele doelstellingen per zuil te realiseren.
 • Je waakt over de balans tussen autonomie en gemeenschappelijk belang binnen de organisatie.
 • Je motiveert, inspireert, ondersteunt, coacht en bent een klankbord voor je medewerkers.
 • Je zorgt dat de medewerkers van Mu.ZEE – met oog voor hun verschillende persoonlijkheden, expertises, competenties, ervaring, leeftijden, afkomst – de mogelijkheden hebben om hun rollen ten volle te kunnen opnemen.
 • Je bevordert interne communicatie, samenwerking en teamgeest.

Je onderhoudt een goede relatie met de bestuursorganen en met relevante actoren in andere beleidsdomeinen

 • Je onderhoudt een goede communicatie met de Algemene Vergadering, het Bestuursorgaan en het Dagelijks Bestuur van de vzw. Je rapporteert regelmatig plannen en verwezenlijkingen en je betrekt hierbij ook actief het directieteam en de coördinatoren. Je stelt de bestuurders in staat om mee het verhaal van Mu.ZEE vorm te geven en uit te dragen.
 • Je onderhoudt een constructieve dialoog met de Vlaams Minister van Cultuur, diens kabinet en administratie en met stad Oostende, Burgemeester, Schepen voor Cultuur en administratie.
 • Je onderhandelt de beheersovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst van Mu.ZEE. 2.5 Je bent het gezicht van de organisatie en aanspreekpunt voor de strategische partners in het culturele veld en de aangrenzende beleidsdomeinen.
 • Je verzorgt de relaties met de strategische partners van Mu.ZEE in de erfgoed- en kunstensector in binnen- en buitenland (o.m. fondsen).
 • Je verzorgt de relaties met de relevante overheidspartners van Mu.ZEE in onder meer de domeinen cultuur, toerisme, onderwijs, innovatie en welzijn.
 • Je raadpleegt daarbij ook de expertise en netwerken van de medewerkers van Mu.ZEE.
 • Je werkt samen met relevante actoren uit andere beleidsdomeinen zoals toerisme, bedrijven, verzamelaars, ...

Je staat in voor een zorgvuldig beheer van de publieke middelen

 • Je bent eindverantwoordelijke voor een kwalitatieve, grondig onderbouwde aanvraag van subsidies en voor een correcte aanwending van de toegekende middelen.
 • Je verzekert transparantie in opbouw van de plannen en aanwending van de middelen ten aanzien van het bestuursorgaan, de overheid, de sector en de gemeenschap.
Functieprofiel
 • Je bent begeesterd door erfgoed, kunst en cultuur en hebt een ruime ervaring in die sector. Je bent vertrouwd met en hebt een duidelijke visie op het Vlaamse en internationale cultureel erfgoed- en kunstenlandschap en de rol en positionering die Mu.ZEE kan opnemen. Je hebt een duidelijk inzicht in de diverse geledingen van een museale werking.
 • Je hebt een helikoptervisie, strategisch inzicht en realiteitszin en wendt die aan voor de beleidsvoorbereiding.
 • Je staat open voor een participatieve werking, waarbij gedragen besluitvorming de sleutel is tot succes. Je weet dat een individu maar kan scoren dankzij een sterk team.
 • Je hebt ervaring met inspirerend, delegerend en coachend leiderschap, waaruit zorgzaamheid blijkt voor mensen en middelen. Je gelooft in een gezonde debatcultuur, schept ruimte voor kritische stemmen, steeds met respect en met aandacht voor diversiteit. Je bent besluitvaardig en houdt daarbij rekening met adviezen en randvoorwaarden.
 • Je hebt relevante managementervaring met oog voor goed bestuur en weloverwogen en verantwoordelijke aanwending van middelen. Je bent vertrouwd met culturele sponsoring en diverse subsidiekanalen.
 • Je bent een netwerker en bruggenbouwer binnen en buiten de organisatie: verbinder van mensen, visies en doelen.
 • Je bent een sterke, heldere communicator. Je hebt uitstekende kennis van Nederlands, Frans en Engels.
 • Je hebt een masterdiploma (of equivalent) of een gelijkwaardig niveau op basis van opgebouwde ervaring.
 • Je hebt zeker 7 jaar gecumuleerde ervaring in een culturele context én 5 jaar ervaring als leidinggevende en in management.
 • Je bent bereid om flexibel te werken, je regelmatig te verplaatsen tussen Jabbeke (Permekemuseum) en Oostende (Mu.ZEE), wanneer nodig ’s avonds en in het weekend te werken.

Een uitgebreide functieomschrijving, met een overzicht van alle gedragscompetenties, vindt u in dit document

Aanbod

Mu.ZEE vzw biedt een voltijdse tewerkstelling in een contract onbepaalde duur met een verloning op A-niveau, die minimaal beantwoordt aan de afspraken in het Paritair Comité van de socio- culturele sector (PC 329.01). Het jaarlijks salaris (geïndexeerd) gaat van 66.059,76 euro tot 93.851,03 euro (salarisschaal A10a). Verder biedt Mu.ZEE vzw maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer, terugbetaling fietsverkeer.

Bij je aanwerving gaan we op basis van tewerkstellingsattesten na hoeveel jaar relevante ervaring (en schaalanciënniteit bij overheden) je in eerdere gelijkaardige functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris.

Praktische informatie

Selectieprocedure

 • Eliminerende selectie op basis van motivatiebrief en curriculum vitae.
 • Eliminerende selectie op basis van een mondeling gesprek.
 • Maximaal 10 geselecteerden worden uitgenodigd om een schriftelijke case te maken.
 • Maximaal 5 kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment.
 • Mondelinge selectie.

Kandidaten sturen hun CV en motivatiebrief ten laatste op 28 november 2021 per e-mail hrs.government@hudsonsolutions.com

Alle informatie voor de kandidaten staat op de website: https://www.muzee.be/nl/museum-1

Praktische info

Titel
Algemeen directeur (v/x/m – voltijds)
Werkgever
Mu.ZEE
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...