Vorming van monastieke landschappen? Domeinbeheer door religieuze instellingen in noordwest Europa tussen de 12de en de 18de eeuw.

De Duinenabdij uit Koksijde was in de middeleeuwen een van de meest invloedrijke religieuze instellingen binnen het Graafschap Vlaanderen en was één van de belangrijkste cisterciënzerabdijen in de Lage Landen. Welk thema uit de middeleeuwse geschiedenis je ook bestudeert in de invloedsregio’s, vroeg of laat heb je te maken met de machtige abdijgemeenschap van Cisterciënzers uit Koksijde.

Algemeen wordt aangenomen dat de cisterciënzerabdij Onze-Lieve-Vrouw-Ten Duinen een bepalende invloed uitoefende op de ontwikkeling van het landschap in zijn actiegebied. Kan men in een dicht bevolkt gebied als Vlaanderen, waar de kloosterdomeinen dicht bij elkaar liggen, spreken over een monastiek landschap zoals men in Engeland pleegt te doen? Heeft het domein van religieuze instellingen specifieke kenmerken die ons in staat stelt om te spreken over ‘monastieke landschappen’?

Voor het bestuderen van het uitgestrekte domein van de vroegere Duinenabdij beschikken we over een rist belangrijke bronnen, van archeologische en historische aard. Die bronnen en de vroegere onderzoeksresultaten willen we vanuit het museum de komende jaren aan een nieuw interdisciplinair onderzoek onderwerpen. Dit kadert binnen de plannen om in 2015-2016 de semi-permanenten opstelling grondig aan te pakken.

Om het onderzoek naar het domein zo concreet en efficiënt mogelijk aan te pakken, wil het museum tussen 12 en 14 oktober gereputeerde onderzoekers uit de omringende landen naar Koksijde uitnodigen om hun onderzoeksmethodieken en –resultaten toe te lichten. Op 12 oktober, de vooravond van het congres geeft landschapsarcheoloog Dr. James Bond een inleidende lezing over de monastieke landschappen in Engeland en Wales. In die lezing komen de twee grote thema’s van de donderdag 13 en vrijdag 14 oktober aan bod. Op 13 oktober gaat de aandacht naar de abdij in het landschap, waarbij de klemtoon ligt op de inplanting van de abdij, de bezitsverwerving en het land- en goederenbeheer. De tweede colloquiumdag spitst zich toe op de impact van de abdij op datzelfde landschap als gevolg van economische strategieën, exploitatie, landschapstransformatie en de reactie daarop van de grondbezitters.

Hoe hebben wetenschappers het onderzoek naar deze thema’s aangepakt in hun gebied? Welke onderzoeksmethoden, bronnen werden hiervoor aangewend? Waarmee moeten we rekening houden bij het onderzoek naar het domein van religieuze instellingen uit de middeleeuwen? Wat kan de combinatie van geografisch, archeologisch en historisch onderzoek ons vertellen over verdwenen en veranderde domeinen en de manier waarop ze het huidige landschap mee hebben vorm geven?

5de internationaal colloquium Abdijmuseum Ten Duinen 1138: Vorming van monastieke landschappen? Domeinbeheer door religieuze instellingen in Noordwest Europa tussen de 12de en de 18de eeuw.

Woensdag – Wednesday 12/10/2011 (‘s avonds – evening 19.30 – 20.30 u): Key-note lecture

Dr. James Bond (Bristol University/ Oxford University): Monastic Landscapes in England and Wales

 

Donderdag – Thursday 13/10/2011 : De abdij in het landschap (inplanting, bezitsverwerving,land- en goederenbeheer)

Chair: Prof. Dr. Steven Vanderputten (B – UGent)

08.45 - 09.30 - onthaal

09.30 – 09.45 - verwelkoming

09.45 – 10.15 - wetenschappelijke staf ATD + chairs: Introductie: Abdijen, het landschap en de relaties

10.20 – 10.45 - Jean-François Nieus (F – Universiteit Namen) : 1137-1139 : les cisterciens à l'assaut du nord de la France

10.50 – 11.15 - chair/discussents: vraagstelling aan de sprekers

11.15 – 11.30 - pauze 11.30 – 11.55 - Michel Dubuisson (B – Abbaye de Villers-la-Ville aslb) : La constitution d'un domaine brabançon : l'abbaye de Villers

12.00 – 12.25 - Graham Brown (GB – English Heritage): The Cistercian Abbey at Hailes and its Environs

12.30 – 12.45 - chair/discussents: vraagstelling aan de sprekers

12.45 – 14.00 - middagpauze

14.00 – 14.25 - Dr. Tim Pestell (GB – Norwich Castle Museum & Art Gallery): Reaching Back - Understanding the Location of Medieval Monasteries in the Landscape of East Anglia, England

14.30 – 14.55 - Prof. Dr. Winfried Schenk (D – Universität Bonn): Cistercian heritage in the Franconian landscape  - an comparison of the monks´ monastery Ebrach and the nunnery convent Frauental

15.00 – 15.15 – chair/discussents: vraagstelling aan de sprekers

15.20 – 15.35 - pauze

15.40 – 16.05 - Christophe Wissenberg (F) : L’abbaye et son environnement: une approche géo-historique de l’espace et de l’heritage paysager cisterciens en Champagne et Bourgogne

16.10 – 16.35 - Prof. dr. Grenville Astill (GB – Reading University): Researching a Cistercian landscape: Bordesley Abbey's estates and economy

16.40 – 17.00 – chair/disscussents: vraagstelling aan de sprekers + eindconclusie

17.00 – 17.30 - afsluitende drink voor eerste gedeelte

 

Vrijdag  – Friday 14/10/2011 : Impact van de abdij op het landschap (economische strategieën, exploitatie, landschapstransformatie en de reactie hierop door de landsheren)

Chair: Prof. Dr. Erik Thoen (B – UGent)

08.45 - 09.15 - onthaal

09.15 – 09.35 - chair licht het thema toe en kondigt eerste sprekers aan

09.40 – 10.05 - Dr. Evelyn Lord (GB – Cambridge College):'The Knights' Templar and the Landscape in England'

10.10 – 10.35 - Lies Vervaet (B – UGent) : Patients and Parcels. Estate management of the Saint John’s hospital of Bruges in the medieval Flemish coastal plain

10.40 – 11.05 - chair/discussents: vraagstelling aan de sprekers

11.10 – 11.25 - pauze

11.30 – 11.55 - Alexander Lehouck & Jan Van Acker (B – Abdijmuseum Ten Duinen): De abdij Ten Duinen en haar domeinvorming in het westquartier van de 14de tot de 16de eeuw

12.00 – 12.25 - Dr. Thys Lambrecht (B – UGent): Directe exploitatie van landbouwbedrijven door de abdij Ten Duinen tijdens de eerste helft van de 18de eeuw

12.30 – 12.45 - chair: biedt mogelijkheid tot vraagstelling aan de sprekers

12.45 – 14.00 - middagpauze

14.00 – 14.25 - Prof. Dr. Dries Tys (B – VUBrussel): Prayers in the salt marshes? Theory and practice of religious orders in coastal landscape development, some case studies form the Belgian coast

14.30 – 14.55 - Prof. Dr. Tim Soens (B – Universiteit Antwerpen): De ‘Magna Slusa’, Ten Duinen en de rol van abdijen in de bedijking en de afwatering van de Vlaamse Kustvlakte (12e-16e eeuw)

15.00 – 15.15 - chair/discussents: vraagstelling aan de sprekers

15.15 – 15.30 - pauze

15.30 – 15.55 - Dr. Adrie De Kraker (NL – VU Amsterdam): De rol van de cisterciënzer abdijen in de waterhuishouding: binnenwater en buitenwater, 15e-16e eeuw in NO-Vlaanderen

16.00 – 16.25 - Prof. dr. Hans Mol (NL – Universiteit Leiden/ Fryske Akademy Leeuwarden): The Cistercian example? The application of the grange system by the various religious orders in the Frisian coastal area, 1150-1400

16.30 – 16.45 - chair/discussents: vraagstelling aan de sprekers

16.45 – 17.45 - afsluitende drink

 

Projectresultaten

Doelstellingen:

Algemeen wordt aangenomen dat de cisterciënzerabdij Onze-Lieve-Vrouw-Ten Duinen een bepalende invloed uitoefende op de ontwikkeling van het landschap in zijn actiegebied. Dit is het uitgestrekte gebied, de regio’s in de huidige vier landen (België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië) waar de vroegere Duinenabdij bezittingen had. Wat is realiteit en wat kan als mythe worden beschouwd?

In Groot-Brittannië werd door onderzoekers als Mick Aston en James Bond, de term ‘monastic landscape’ geïntroduceerd. Een term die ondertussen gemeengoed is geworden. Maar kan men in een dicht bevolkt gebied als Vlaanderen, waar de kloosterdomeinen ongeloofelijk dicht bij elkaar liggen, spreken over een monastiek landschap zoals in Engeland ? Heeft het domein van religieuze instellingen specifieke kenmerken die ons in staat stelt om die term te definiëren binnen onze Vlaamse context of moeten we dit anders benomen? 

Dit zijn slechts enkele vragen die ons bezig houden met betrekking tot het domein van de verdwenen Duinenabdij. Voor het bestuderen van het uitgestrekte domein van de  Cisterciënzergemeenschap te Koksijde beschikken we over een rist belangrijke bronnen, van archeologische en historische aard. Die bronnen en de vroegere onderzoeksresultaten willen we de komende jaren vanuit het museum aan een nieuw interdisciplinair onderzoek onderwerpen. Dit kadert binnen de plannen om in 2015-2016 de semi-permanenten opstelling grondig aan te pakken.

Om het onderzoek naar het domein zo concreet en efficiënt mogelijk aan te pakken, wil het museum tussen 12 en 14 oktober gereputeerde onderzoekers uit de omringende landen naar Koksijde uitnodigen om hun onderzoeksmethodieken en –resultaten toe te lichten. 

Een duidelijke ‘status questiones’ mbt het gevoerde onderzoek en de daarbij gehanteerde technieken in België en de ons omringende landen mbt domeinbeheer (inplanting van een abdij en de impact van die abdij ophet landschap)

Hoe kunnen we het verdere onderzoek naar het domein van de Duinenabdij zo efficiënt mogelijk aanpakken? Welke methodieken, interdisciplinaire onderzoeken werden in de ons omringende landen, waar men op dit vlak  al verder staat toegepast en is het meest geschikt voor het Vlaamse landschap?

 Verwachte effecten en resultaten:

Een duidelijk overzicht van de toegepaste onderzoeksmethodieken in ons land en de ons omringende landen in functie van het zoeken naar een geschikte methodiek voor het bestuderen van het domeinbeheer door de Duinheren van Koksijde.

Uitwisselen van onderzoeksresultaten tussen vorsers uit verschillende landen.Hierbij wordt bijzonder veel aandacht besteed aan het onderzoek in Groot-Brittanniê omdat ze daar al een grotere traditie hebben mbt deze onderzoekensthema’s.

Publicatie van de lezingen van het colloquium

Stimuleren van de uitwisseling van gegevens, onderzoeksmethodieken tussen musea, erfgoedbeheerders en onderzoeksinstellingen

Stimuleren van samenwerking op internationaal vlak voor het wetenschappelijke onderzoek naar de rijke, uitgestrekte domeinen van religieuze gemeenschappen in Vlaanderen en de ons omringende landen. De huidige landgrenzen verschillen namelijk sterk met de historische domeinen, die vaak verspreid liggen over verschillende landen.

Bijdragen tot de bewustwording van de waarde van landschap om ons heen en de ecologische voetafdruk de de mens door zijn grootschalige exploitatie van het land doorheen de geschiedenis.

 

 

Partnerorganisaties

Partners: universitaire onderzoeksgroepen Conventus en Corn.

Corn (comparative rural history of the North Sea Area) – www.corn.ugent.be – o.l.v. Prof. Dr. Erik Thoen (Universiteit Gent)

Deze universitaire onderzoeksgroep werd in 1995 opgericht op initiatief van de universiteiten te Gent en Leuven. Deze wetenschappelijke onderzoeksgroep bestaat uit 20 onderzoekseenheden van Belgische, Nederlandse, Engelse, Franse, Zweedse, Deense, Duitse en Ierse universiteiten.  De verschillende leden organiseren lezingen, workshops, uitwisselingsprogramma’s en hebben de reeks ‘Corn Publication Series’ opgestart met de uitgeverij Brepols te Turnhout.

De Vlaamse stuurgroep wordt geleid door Erik Thoen (UGent), E. Vanhaute (UGent), L. Van Molle, Y Segers en E Aerts en wordt gesubsidieerd door het FWO.

Het hoofdproject van de onderzoeksgroep Corn is een nieuw synthesewerk met betrekking tot de rurale geschiedenis van West-Europa realiseren. Om dit te kunnen doen werd de initiële onderzoeksgroep uitgebreid. In tegenstelling tot de beginfase van het project, met focus op de periode 1300-1950, werd de onderzoeksperiode uitgebreid tot de vroege middeleeuwen en de tweede helft van de 20ste eeuw.

Conventuswww.conventus.ugent.be

De onderzoeksgroep Conventus, ondersteund door het FWO, wil het onderzoek naar het religieuze gemeenschapsleven in de Zuidelijke Lage Landen en Noord Frankrijk tussen de 10de en de 13de eeuw coördineren en stimuleren. De groep ging van start begin 2009.

Bij de onderzoeksgroep horen: Steven Vanderputten (UGent), Brigitte Meijns (KULeuven), Georges Declercq (VUBrussel), Charles Mériaux (Université Charles de Gaulle – Lille), Benoît-Michel Tock (Université Marc Bloch – Strasbourg) Arnoud-Jan Bijsterveld (Tilburg universiteit) en Diane Riley (Indiana University).

De groep werd ondertussenuitgebreid met geassocieerde leden van universiteiten uit de VS, Frankrijk en Duitsland.

Leden stuurgroep

Team wetenschappelijke onderzoek Abdijmuseum Ten Duinen 1138 (www.tenduinen.be)

- Wouter Lammens (stafmedewerker collectie)

- Alexander Lehouck (stafmedewerker archeologisch onderzoek)

- Jan Van Acker (stafmedewerker historisch onderzoek)

- Dirk Vanclooster (conservator)

Leden van de wetenschappelijke adviesraad van het museum:

- Prof Dr. Erik Thoen (UGent) - Corn

- Prof Dr. Steven Vanderputten (UGent) - Conventus

 

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 - gemeentebestuur Koksijde
Contactpersoon
Dirk Vanclooster
Adres
Koninklijke Prinslaan 6-8, 8670 Koksijde
Telefoon
058/533950
Financieringsbron(nen)

Geraamde kosten:

Personeelskosten: 7.500,00 euro

kosten inhoudelijke uitvoering project: 17905,00 euro

honoraria: 3.145,00 euro

diverse kosten (catering, infrastructuur en transport): 5.775,00 euro

 

Financiering (raming):

Gemeentebestuur Koksijde 10.000,00 euro

inkomsten uit verkoop: 11.045,00 euro

projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap 13.280,00 euroaangevraagd binnen het kader van het cultureel erfgoeddecreet (internationaal cultureel-erfgoedproject)