SODA - Stappenplan Overdracht Digitaal Archief

Diverse archiefinstellingen en expertisecentra werkten reeds verschillende strategieën en softwarepakketten uit in hun streven naar digitale duurzaamheid. Deze toepassingen zijn meestal gericht op grote erfgoedactoren waar voldoende middelen en kennis voorhanden zijn. De eisen die gesteld worden aan een volwaardig e-depot zijn voor kleine erfgoedinstellingen in Vlaanderen moeilijk te realiseren. Het AMVB heeft in samenwerking met diverse partners uit de erfgoedsector een leemte opgevuld door de resultaten van deze waardevolle onderzoeken te vertalen naar een praktisch stappenplan voor kleine archiefinstellingen.

Projectresultaten

Door omstandigheden diende het project bij de start enigszins te worden aangepast. Aan de ene kant kwam de toestemming van de Vlaamse Overheid met vertraging, waardoor de start van het project van 1 februari verschoven werd naar 1 mei. Aan de andere  kant werd het advies/de suggestie tot afstemming met het project van UGent positief onthaald. Het was immers een unieke kans om de expertise uit de archiefsector met de bibliotheeksector te combineren. Dit betekende dat alle doelstellingen herbekeken moesten worden om beide projecten op elkaar af te stemmen. Het is vanzelfsprekend dat hierdoor de voorbereidende fase in tijd uitliep.

Beide partners dienden dan ook nieuwe prioriteiten te stellen. Voor het AMVB-project was het belangrijk om duidelijke en praktische procedures uit te werken voor de opname van digitale bestanden en het bewaren van de bijhorende metadata in het archief en dit op een geordende en gecontroleerde manier. Reeds bij de aanvraag was het voor het AMVB duidelijk dat als kleine archiefinstelling de eisen die op internationaal vlak aan een digitaal depot worden gesteld onmogelijk gehaald konden worden. Vanaf het begin was het uitwerken van een digitaal depotmodel dan ook het uitgangspunt. Op maat van een kleine organisatie kan dergelijk model uitgaan van het principe dat elke oplossing praktisch, realistisch en goedkoop moet zijn om geïmplementeerd te kunnen worden. De basis van elke oplossing ligt in het opstellen van een stappenplan dat de archivaris begeleidt in het maken van keuzes voor een digitale bewaarstrategie. Dit resulteerde in SODA: stappenplan voor overdracht digitaal archief.

Het AMVB wilde dergelijk model realiseren door het uitwerken van procedures om aangeboden digitale bestanden op een gecontroleerde en gedocumenteerde manier op te nemen in het archief. Het ontwikkelde model is relevant voor kleine archiefinstellingen en kan zonder problemen geraadpleegd worden bij de medewerkers van het AMVB.

Binnen het project werden volgende onderdelen verwezenlijkt:
- een tienstappenplan met uitgebreide handleiding,
- checklists en formulieren die de archivaris doorheen de hele procedure gidsen,
- een open source toolkit met handleidingen voor elke tool,
- drie ordeningsplannen.

Wegens de verlate start van het project, was er binnen het project geen tijd om de handleiding en formulieren gedegen te testen. Het project wordt daarom intern verdergezet binnen het AMVB. Momenteel worden de richtlijnen, toolkit en ordeningsplannen getest aangevuld en verfijnd door de verschillende partners. Het AMVB verwerkt de resultaten, neemt de projectresultaten op in haar standaardwerking en verspreid alle documenten in de sector, zoals voorzien in de projectaanvraag.

Partnerorganisaties

- UGent
- ADVN
- PACKED vzw
- Interuniversitaire Masteropleiding Archivistiek

Leden stuurgroep

De gemeenschappelijke stuurgroep was als volgt samengesteld:

- Inge Schoups (Felixarchief Antwerpen)
- Bart De Nil (Faro)
- David Coppoolse (Vlaamse Ergoedbibliotheek)
- Rony Vissers (PACKED vzw)
- Jeroen Buysse (Archiefbank)
- Peter van Wichelen (Heemkunde Vlaanderen)
- Frank Scheelings (VUB Interuniversitaire Masteropleiding Archivistiek)
- Dries Moreels (BAM)
- Tom Cobbaert (ADVN)

Projectmedewerkers voor UGent: Inge Vannieuwerburgh, Patrick Hochstenbach, Nicolas Franck, Ariane Van de Vyver
Proejctmedewerlers voor het AMVB: Stephanie Aertsen, Mariet Calsius, Renée Cambré, Nastasia Vanderperren

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
AMVB
Contactpersoon
Stephanie Aertsen
Adres
Arduinkaai 28 1000 Brussel
Telefoon
02/2090603
Financieringsbron(nen)

Het AMVB deed een projectaanvraag onder de werktitel: Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen. De aanvraag werd ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap op het Cultureel-Erfgoeddecreet onder de noemer van ontwikkelingsgericht project