Over FARO

Onze naam

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld.  Het woord ‘faro’ betekent in verschillende talen ‘vuurtoren’. Het verwijst naar Pharos, een eiland dat vroeger voor de kust van Egypte lag en waar een van de oude zeven wereldwonderen te vinden was, de gelijknamige vuurtoren. Achter de vuurtoren van Pharos lag Alexandrië, met de tempel voor de muzen, het M(o)useion (waaruit het woord museum is voortgekomen) en de mythische bibliotheek van Alexandrië.

Onze missie

Erfgoed verrijkt en verbindt. FARO zet zich in voor een veerkrachtige en inclusieve samenleving waarin mensen de waarde en kracht van cultureel erfgoed mee-maken. We ijveren voor een duurzame en dynamische toekomst van het cultureel erfgoed.

FARO versterkt iedereen die cultureel erfgoed actief doorgeeft over de generaties heen. Als steunpunt zijn we de draaischijf in het netwerk van cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel.

Ons veelzijdig en betrokken team inspireert en ondersteunt erfgoedwerkers in hun dagelijkse werking. Samen met onze partners binnen en buiten de sector ontwikkelen we nieuwe praktijken. We stimuleren samenwerking en uitwisseling, ook internationaal.

Onze waarden

 • Toekomstgericht: wij willen inspireren en duurzame innoverende resultaten neerzetten. We spelen dynamisch en proactief in op nieuwe uitdagingen.
 • Open: iedereen is welkom bij FARO. Als neutrale speler denken we constructief mee.
 • Gedreven: met expertise en passie zetten we ons met veel overtuiging in voor de cultureel-erfgoedsector. We leveren maatwerk.
 • Respectvol: we gaan respectvol om met ieders mening.
 • Deskundig: we leggen de lat hoog en zijn positief-kritisch ingesteld. We analyseren grondig en wikken nauwkeurig verschillende mogelijkheden tegen elkaar af.
 • Verbindend: we werken voortdurend met anderen samen, liefst in de vorm van cocreatie. We delen genereus.

Versterken, verrijken en verbinden vormen de uitgangspunten van de missie van FARO:

 • Versterken: de werking van FARO is prioritair gericht op het ondersteunen en versterken van het kwaliteitsvol opnemen van de basistaken of functies in de erfgoedwerking, zoals vermeld in het decreet: herkennen en verzamelen; behouden en borgen; onderzoeken; presenteren en toeleiden; participatie. FARO heeft aandacht en waardering voor zowel archivalische, documentaire, bibliothecaire en museale collecties als voor immaterieel erfgoed. Vanuit dit erfgoedbrede engagement levert FARO een aantoonbare meerwaarde voor alle deelsectoren in het erfgoedveld in Vlaanderen. 
 • Verrijken: FARO plaatst cultureel erfgoed en erfgoedwerking actief en bewust in een eigentijdse, context. De zorg en aandacht voor duurzaamheid, diversiteit, participatie en waardering van cultureel erfgoed en erfgoedgemeenschappen behoren tot het DNA van FARO.
 • Verbinden: FARO stimuleert samenwerking en netwerking, zowel binnen als tussen de deelsectoren in het veld. Tegelijk verknopen we cultureel erfgoed(werking) met andere domeinen en disciplines. Maar uiteraard steeds met een sterke link naar een kwaliteitsvolle zorg voor erfgoedcollecties en -repertoires. Daarom is de genereuze en inhoudelijke samenwerking met andere organisaties en netwerken binnen en buiten het erfgoedveld voor FARO vanzelfsprekend.

Onze kerntaken

FARO heeft als steunpunt volgens het Cultureelerfgoeddecreet vier kerntaken:

 • Platform: FARO is een draaischijf in het erfgoedveld. We jagen actief ontmoeting, dialoog en netwerking aan. We stimuleren de samenwerking en uitwisseling tussen organisaties en erfgoedwerkers in het veld, en met organisaties buiten het veld, ook internationaal.
 • Praktijkondersteuning: FARO ondersteunt erfgoedwerkers en -organisaties in hun dagelijkse erfgoedpraktijk. We begeleiden hen bij allerlei aspecten van de werking, van de zorg voor collecties en depots tot het werken met publiek. We geven advies en vorming en ontwikkelen een actieve dienstverlening met het oog op de professionalisering en de duurzame ontwikkeling van het erfgoedveld.
 • Beeldvorming en promotie: FARO organiseert evenementen en activiteiten die het erfgoedveld zichtbaarder maken voor de samenleving. Zo coördineren we bijvoorbeeld de jaarlijkse Erfgoeddag. Met het tijdschrift faro brengen we sectorale thema’s onder de aandacht van onze stakeholders en van een ruimer publiek. Via onze websites, sociale media en andere perskanalen informeren we over het reilen en zeilen in het erfgoedveld en promoten we het veld binnen Vlaanderen en wanneer mogelijk ook internationaal.
 • Praktijkontwikkeling: FARO verzamelt kennis over erfgoedpraktijken en deelt die met het veld. Via eigen onderzoek ontwikkelen we nieuwe methodieken en inzichten en vertalen die naar de erfgoedpraktijk. Onze terreinkennis en specifieke expertise stellen we ter beschikking aan de Vlaamse overheid, die deze kennis inzet voor de ontwikkeling en evaluatie van het erfgoedbeleid.

FARO neemt als sectoraal steunpunt deze kerntaken sectorbreed op en ondersteunt alle functies of basistaken van erfgoedorganisaties zoals die in het Cultureelerfgoeddecreet vermeld worden:

 • herkennen en verzamelen: het benoemen, in kaart brengen, registreren, documenteren, waarderen, verwerven, selecteren en herbestemmen van cultureel erfgoed;
 • behouden en borgen: het verzekeren van het voortbestaan van cultureel erfgoed door het in adequate omstandigheden te bewaren, te conserveren, te restaureren, te actualiseren, te borgen en door te geven;
 • onderzoeken: het onderzoeken van cultureel erfgoed en van cultureel-erfgoedwerking of het stimuleren en faciliteren ervan;
 • presenteren en toeleiden: het delen van cultureel erfgoed met erfgoedgemeenschappen, met het grote publiek of met specifieke doelgroepen via presentatie, toeleiding, educatie en door het beschikbaar te maken voor raadpleging en gebruik;
 • participeren: het actief betrekken van de maatschappij, in het bijzonder van erfgoedgemeenschappen, bij cultureel-erfgoedwerking.