Over FARO

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld.  Het woord ‘faro’ betekent in verschillende talen ‘vuurtoren’. Het verwijst naar Pharos, een eiland dat vroeger voor de kust van Egypte lag en waar een van de oude zeven wereldwonderen te vinden was, de gelijknamige vuurtoren. Achter de vuurtoren van Pharos lag Alexandrië, met de tempel voor de muzen, het M(o)useion (waaruit het woord museum is voortgekomen) en de mythische bibliotheek van Alexandrië. Als metafoor drukt een vuurtoren uit wat een steunpunt kan zijn: een referentiepunt, een symbool dat staat voor waakzaamheid en zorgzaamheid, een baken waarop organisaties en overheden kunnen vertrouwen.

Meer over onze werking leest u in het Beleidsplan FARO 2012-2016.

De beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016, tussen de Vlaamse Gemeenschap en FARO vzw als steunpunt voor cultureel erfgoed, werd verlengd tot 31 december 2018. Dit past in een globale verlenging van de beleidsperiodes voor alle cultureel-erfgoedorganisaties, en werd geregeld via een aanpassing van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012, die bekrachtigd werd door de Vlaamse Regering op 20 november 2015. Zo wordt de continuïteit van de werking gegarandeerd, in afwachting van nieuwe regelgeving die van kracht zou worden vanaf 1/1/2019.

Missie
FARO beschouwt het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen als een veld met een enorm potentieel, dat in het tweede decennium van de 21e eeuw in volle ontwikkeling is en dat continu voor grote uitdagingen staat. Vanuit een erfgoedbrede aanpak levert FARO een aantoonbare meerwaarde voor alle sectoren in het veld. FARO draagt door krachtige sensibilisering, bewustmaking, inspiratie en actie, bij tot een duurzaam beleid voor het cultureel erfgoed.

FARO ijvert op een dynamische, hedendaagse, ethisch en deontologisch verantwoorde manier voor een kwaliteitsvolle, integrale en duurzame zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed. Daarom werkt FARO proactief mee aan de verdere ontwikkeling, innovatie en implementatie van verschillende erfgoedstudies en -praktijken. Daarbij streeft FARO actief naar het (laten) uitdragen en (laten) toepassen van standaarden en methoden vanuit een breed, internationaal perspectief.

FARO plaatst cultureel erfgoed actief en bewust in een breed maatschappelijk kader. Via onder andere publieksgerichte evenementen en voorbeeldpraktijken draagt FARO bij tot de verbreding en verdieping van de erfgoedparticipatie.

FARO fungeert als kennisinstelling en makelaar door informatie te verwerken en expertise binnen te halen, op te bouwen en te verspreiden via interactieve instrumenten, diensten en databanken voor het borgen, verspreiden, delen, uitwisselen en verrijken van (praktijk)kennis en onderzoek over alle aspecten van cultureel-erfgoedbeheer. Hiertoe versterkt FARO de internationale positionering van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel. Het veld wordt aangezet om beter aansluiting te vinden bij relevante internationale netwerken, kanalen en projecten.

FARO volgt met aandacht de ontwikkeling van de culturele industrieën in Vlaanderen en draagt bij tot de versterking van een sociaal-economisch draagvlak voor het cultureel-erfgoedveld. FARO werkt daartoe actief samen met economische, sociale en culturele partners. FARO slaat actief bruggen tussen het cultureel-erfgoedveld en andere domeinen, zoals onder andere het onroerend-erfgoedveld, de (amateur)kunstensector, het sociaal-cultureel werk, het onderwijs, toerisme, wetenschap en innovatie.

FARO is het centrale knooppunt in een netwerk van cultureel-erfgoedorganisaties en gemeenschappen. Het neemt verantwoordelijkheid op voor het beschermen en (waar)borgen van roerend en immaterieel erfgoed en het stimuleert en cultiveert de cultureel-erfgoedbeleving en beeldvorming bij burgers.

FARO fungeert op het vlak van cultureel erfgoed als tussenschakel voor Vlaanderen (en vaak voor België) in een internationaal netwerk van organisaties, in het bijzonder in de werking van programma’s van internationale, bilaterale en multilaterale netwerken en organisaties.

Onze visie

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed:

  • hanteert de breedst mogelijke betekenis van cultureel erfgoed en beschouwt het begrip ‘erfgoed’ als een dynamische categorie en constructie;
  • draagt door zijn werking bewust bij tot een democratische en open samenleving waar pluralisme, diversiteit, verdraagzaamheid, respect, gelijke kansen, solidariteit en duurzaamheid centrale waarden zijn;
  • vertrekt vanuit een inclusieve en open benadering van cultureel erfgoed en speelt actief in op het feit dat Vlaanderen, en bij uitbreiding de wereld, een dynamische en diverse samenleving is;
  • werkt vanuit een klantgerichte visie, streeft duurzame partnerschappen na en zorgt daarbij voor een billijk evenwicht tussen de verschillende organisaties van het erfgoedveld in de breedste betekenis van het woord;
  • schenkt bijzondere aandacht aan het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven;
  • zet in op de principes van kwaliteitsvol organisatiemanagement en –ontwikkeling;
  • hecht groot belang aan de notie ‘publiek domein’ en de vrije toegang tot informatie;
  • wenst een actieve bijdrage te leveren tot de lerende samenleving;
  • erkent de dringende noodzaak voor de ontwikkeling van een ecologisch duurzaam beheer van cultureel erfgoed;
  • blijft nieuwsgierig naar ontwikkelingen en het potentieel van digitale cultuur, e-erfgoed en digitalisering.