Groeien in cultuur | Meer aandacht voor cultuureducatie

Kinderen in het museum

Op 24 januari vond in Antwerpen de Dag van de Cultuureducatie plaats. Het centrale thema dit jaar was 'Wie ben ik? Opstand en Cultuur'. In de aanloop naar deze studiedag keurde de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag op voorstel van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet de Conceptnota Cultuureducatie Groeien in cultuur goed. Centraal in de nota staat een meer transversale beleidsaandacht voor cultuureducatie.

Cultuur en educatie hebben al geruime tijd hun plaats verworven in het Vlaamse cultuur-, jeugd- en onderwijsbeleid. Verschillende onderzoeksrapporten, analyses, beleidsaanbevelingen, vragen en tendensen op het terrein wezen op de grote nood aan het slopen van schotten en het versterken van samenwerking. Meer samenwerking betekent meer impact, vandaar het gezamenlijk strategisch beleidskader met de focus op de leeftijdsgroep waar de doorsnede van cultuur, jeugd en onderwijs het grootst is: kinderen en jongeren tot en met achttien jaar.

Met de nota Groeien in cultuur trekken de ministers Schauvliege en Smet resoluut dezelfde kaart door één gedeeld beleidskader te ontwikkelen. Dat maakt het mogelijk om op termijn een gezamenlijk beleid te ontwikkelen, één kwaliteitskader voor cultuureducatie te bouwen en om de bestaande regelgeving beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijke acties op te zetten. Dat wordt de opdracht van een structureel overleg via een gemeenschappelijke beleidsraad cultuur, jeugd en onderwijs, het versterken van het bestaande protocol tussen de departementen CJSM en OV én een versterkt mandaat voor de ambtelijke cellen ACCE (namens CJSM) en CANONCultuurcel.

De nota Groeien in cultuur schetst de contouren van een gemeenschappelijk strategisch beleidskader én een eerste actieplan. Het eerste actieplan is de leidraad en geeft invulling aan vier strategische doelstellingen:

  1. Meer en betere cultuureducatie voor iedereen.
  2. Culturele competenties van leerkrachten en cultuureducatieve professionals verkennen en versterken.
  3. Een brede leef- en leeromgeving creëren.
  4. Artistieke talenten maximale ontwikkelingskansen bieden.

Alle acties hebben tot doel kinderen en jongeren alle kansen te bieden om hun creatieve talenten te ontwikkelen, en bijgevolg een levendige wisselwerking tussen de cultuur, jeugd en onderwijspraktijk mogelijk te maken. De conceptnota Groeien in cultuur is een nieuwe stap in het proces om cultuureducatie te bestendigen als een wezenlijk onderdeel van het cultuur, jeugd en onderwijsbeleid in Vlaanderen.

Download de conceptnota

Lees het volledige persbericht op de website van minister Schauvliege.