Erfgoed & kansarmoede. Hoe helpt erfgoed mee om kansarmoede te counteren?

Ondanks een stijging van de welvaart is de armoedesituatie in Vlaanderen de voorbije decennia helemaal niet duurzaam verbeterd. Kinderen, 65-plussers en personen met een niet-Europese nationaliteit blijken in het bijzonder kwetsbaar te zijn. Het winternummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed gaat via een omvangrijk dossier in op deze problematiek.

Alexander Vander Stichele zet inleidend een aantal feiten en cijfers over armoede op een rij en beschrijft hoe onze kijk op deze problematiek geëvolueerd is. Naast het Vlaamse beleidskader stellen Katrijn D’hamers en Hildegarde Van Genechten een reeks praktijkvoorbeelden van erfgoedorganisaties voor. Bart De Nil pleit voor een grassrootsbenadering zoals ze in Wales ontwikkeld werd, waarbij de erfgoedsector onder het motto Communities First ook voor de eigen werking de sociale effecten als primaire doelstelling kiest. Tine Vandezande bezocht en beschrijft buurtwerkingen in Vlaanderen die het lokale erfgoed als hefboom inzetten voor hun werking met en voor mensen in kwetsbare situaties. Ten slotte licht Jacqueline Van Leeuwen het beleidskader omtrent sociale economie door en presenteert ze getuigenissen uit de erfgoedsector over de kansen die hier op het snijvlak van erfgoed, economie en welzijn liggen.  

Naast het focusdossier bevat dit nummer ook diverse andere bijdragen. Joyce Leysen rapporteert over een verkennend onderzoek inzake kosmopolitische ontmoetingen via kunstbeleving als nieuwe insteek voor het toegankelijkheidsbeleid van collectiebeherende erfgoedorganisaties. Luk Indesteege verkent het terrein van diverse strekkingen binnen de folk/volksmuziek in Limburg. Johan Vrints en Karen Wyckmans kijken terug op en trekken lessen uit het projecttraject rond beeldvorming over ‘de ander’ in religieus erfgoed, dat ze met Orbit vzw aflegden. In de slotrubriek ‘Ten voeten uit’ deelt dit keer Michel Mouton, bezieler van de vzw IJzer en Vuur, zijn erfgoedpassie met de lezer. 

faro?

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

faro verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en december), telt gemiddeld 60 pagina’s en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …).

faro wil via actuele bijdragen en een (ver)frisse(nde) vormgeving bijdragen tot de verspreiding van kennis en praktijkervaring op het vlak van roerend en immaterieel cultureel erfgoed en de cultuur van alledag.
Lees het tijdschrift online via ISSUU.

faro bestellen kan online of via het telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 8 euro, een jaarabonnement (vier nummers) kost 25 euro.