Planningsoverleg

Twee mensen houden een planningsoverleg. Foto: Ulrich, via Pixabay

Omgaan met gevaarlijk erfgoed, in dit geval asbestverdachte of asbesthoudende materialen, vereist een verhoogde alertheid! Organiseer steeds een planningsoverleg voordat u tot actie overgaat. Dit is een kort overleg waarin afgesproken wordt:

 • wie welke taak uitvoert en hoe,
 • welke risico’s ermee verbonden zijn,
 • welke acties worden ondernomen om die risico’s te verkleinen (PBM en CBM, zie verder).

Noteer het planningsoverleg en de betrokken medewerkers in het opleidingsregister en noteer de ondernomen actie in het blootstellingsregister (zie: Asbestbeheersprogramma).

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten de medewerkers dragen en wanneer?

Veiligheidspictogrammen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Foto: DavidRockDesign via Pixabay.

De basisbeschermingsmiddelen voor asbest zijn:

 • Stofmasker (FFP3)
 • Handschoenen

Draag deze basisbeschermingsmiddelen zodra er een risico is op het inademen van asbestvezels. Bijvoorbeeld bij de inspectie van asbest, tijdens staalnamen en wanneer u in een potentieel gecontamineerde ruimte werkt. Meer uitleg over staalnamen vindt u op ziterasbestin.be. 

Extra beschermingsmiddelen zijn:

 • Stofdichte overall (type 5/6)
 • Overtrekschoenen

Gebruik de basis- én de extra beschermingsmiddelen tijdens manipulaties van asbest, zoals verhuizen, verpakken of consolideren, m.a.w. als het asbest door de manipulatie vrij kan komen.

Collectieve beschermingsmiddelen (CBM)

Afhankelijk van de te ondernemen actie kunnen daarnaast ook collectieve beschermingsmiddelen gebruikt worden.

 • Gebruik plastiekfolie als ondergrond tijdens de verhuis en in de verhuiswagen.
 • Zorg voor een glad en makkelijk afwasbaar werkoppervlak of gebruik opnieuw plastiekfolie.
 • Baken de werkzone af en beperk het aantal medewerkers in deze zone tot het hoogst noodzakelijke. Laat geen overbodige nieuwsgierigen toe.
 • Beperk de blootstellingstijd tot het minimum.
 • Werk samen met een erkende asbestverwijderaar: in dat geval overlegt u met de asbestdeskundige over de gevalsspecifieke toepassing van CBM.

Tips voor een goed planningsoverleg

 • Houd het overleg kort.
 • Stel vragen over risico’s en geef antwoorden in de vorm van acties.
 • Bespreek de risico’s en acties heel concreet.
 • Herhaal het correct gebruik van de PBM geregeld om verkeerd aangeleerde gewoonten te doorbreken.

Belangrijk!

Verwijder nooit zelf asbest. Het onderhoud of herstel van een toestel mag niet de aanleiding vormen om tegelijkertijd het asbest snel en ondoordacht te verwijderen. Een collectiemedewerker is geen asbestverwijderaar. Hiervoor zijn aangepaste opleidingen en certificaten nodig.