FARO update praktisch

Inschrijven voor een vormingsactiviteit kan u via het inschrijvingsformulier onder elke vorming, de algemene inschrijvingsvoorwaarden van FARO zijn van toepassing.

Onze visie op leren
Het Cultureel-erfgoeddecreet stelt dat FARO de opdracht heeft om de cultureel-erfgoedpraktijk te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Deskundigheidsbevordering is daarvan een belangrijk onderdeel. Veel van onze concrete acties zijn dan ook expliciet gericht op het verwerven van nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes. In één woord: (nieuwe) competenties. 

Met ons vormingsaanbod nodigen we erfgoedwerkers uit om continu competenties m.b.t. het eigen vakgebied te verwerven in functie van hun professionele noden. Daardoor creëren we een duidelijk kader voor levenslang leren in de erfgoedsector.

Bij het opzetten van elk leerproces stellen we ons een aantal vragen. Zou een systematische, gestructureerde aanpak hier het beste werken? Of zouden de deelnemers eerder informeel willen werken en willen bespreken ‘wat ter tafel komt’? Richten we ons op individuen of net op groepen? Enzoverder. Download hier het schema met ons aanbod aan leerprocessen.

Als we het in deze visietekst hebben over ‘vorming’, dan gaat  het dus steeds over één deel van het brede spectrum aan leerprocessen dat FARO ondersteunt en opzet.

Voor wie? | Doelgroepen
De FARO-vormingen zijn gericht op iedereen die van nabij of veraf bij cultureel erfgoed betrokken is. Net zoals dat geldt voor de overige werking van het steunpunt. Dit betekent dat zowel professionele medewerkers als vrijwilligers welkom zijn. En dat onze vormingen ook openstaan voor mensen die vanuit een andere sector het cultureel erfgoed een warm hart toedragen.

Welke soorten? | Soorten vorming: theorie, praktijk en alle mengvormen
Vaak slaan onze vormingen de brug tussen (internationale) theorie en praktijk. Een theoretische basis is daarbij vaak het uitgangspunt, al zorgen we er ook voor dat de deelnemers actief aan de slag kunnen gaan. Het accent kan daarbij verschillen. Nodigen we een internationale expert uit voor een masterclass, dan gaat het vaak om een theoretisch of abstract(er) betoog. Deelnemers aan een atelier moeten dan weer vooral zelf de handen uit de mouwen steken. Workshops bieden naast een praktisch luik ook vaak nog theoretische achtergronden. Als we dit op een schaal uitzetten, krijgen we het volgende beeld (pdf).

  • Masterclass: een masterclass is een les of cursus die door een expert wordt gegeven in een bepaald vakgebied.
  • Studiedag: gedurende één dag worden voordrachten geprogrammeerd rond een bepaald onderwerp dat in verschillende onderdelen wordt opgedeeld. De deelnemers zijn toehoorders, maar worden wel gestimuleerd tot het stellen van vragen.
  • Symposium: deze vorm omvat een wetenschappelijke benadering van een onderwerp. Eigenlijk is een symposium de meer wetenschappelijke of theoretische versie van een studiedag. Verschillende sprekers lichten hun visie, theorie of ervaringen toe. Deelaspecten van het thema kunnen eventueel uitgediept worden in werk- of discussiegroepen.
  • Een seminarie focust op één duidelijk afgelijnd onderwerp dat in diverse deelaspecten wordt behandeld. Een mix van werkvormen (en dus een mengeling van theorie en praktijk) is mogelijk, al dan niet met actieve inbreng van de deelnemers.Bij een cursus gaat het letterlijk om kennisoverdracht. De deelnemers mogen zich verwachten aan een bepaald leerpakket of leerstof. Meestal wordt een syllabus aangeboden zodat  de opgedane kennis achteraf gemakkelijk kan opgefrist worden.
  • Debat: gestructureerd groepsgesprek rond (vooraf) vastgelegde thema’s.
  • In een workshop ligt de nadruk op de toepassing van de theorie. Zelf oefenen en zelf doen is hier meestal de boodschap. Dit kan gaan van algemene vaardigheden tot vakspecialistische praktijken.
  • Oefendagen hebben tot doel om een bepaalde techniek door inoefenen onder de knie te krijgen. Dit kan gaan over nieuwe technieken of over technieken die reeds gekend zijn maar in de praktijk toch veel ervaring vragen.
  • Atelier: een dag zonder theorie, waar het puur draait om 'de handen uit de mouwen steken'.


Welke structuur? | Praktisch
Onze vormingen willen uiteraard inspelen op de actualiteit. Maar daarnaast willen we ook structureel een aantal thema’s aanbieden. Zo bieden we elk jaar vorming aan over diverse aspecten van kwaliteitszorg en behoud en beheer.

Naast ’losse’ vormingen, clustert FARO ook vorming in modulair opgebouwde trajecten. Daarvan is de jaarlijks terugkerende ‘introductiecursus’ voor beginnende erfgoedwerkers een goed voorbeeld. Net als de reeks ‘Erfgoed en Zaken’ die in 2013 van start gaat.

Onze online vormingskalender bundelt alle relevante informatie. In januari en september versturen we een speciale nieuwsbrief met het merendeel van het vormingsaanbod voor de komende maanden. Zo kunt u uw agenda optimaal plannen.

Wij evalueren ons vormingsaanbod regelmatig en sturen bij waar nodig.
Onze vormingen vinden doorgaans overdag en tijdens de week plaats.

Door wie?
Een groot deel van de vormingen wordt verzorgd door onze eigen medewerkers. Zij ontwikkelen hun expertise door zich regelmatig bij te scholen en voortdurend nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden te verwerven. Bijzondere aandacht gaat bovendien naar het verder ontwikkelen van de agogische vaardigheden van onze medewerkers.

Daarnaast doen wij regelmatig een beroep op praktijkvoorbeelden of gastsprekers. Deze worden geselecteerd op basis van hun deskundigheid. Een FARO-medewerker bereidt de vorming met deze externe sprekers voor.

Verdien een OSCAR! | Een tool om uw competenties te waarderen en herkennen
Zoals eerder aangegeven willen we met onze vormingen de kennis, vaardigheden en attitudes van onze deelnemers vergroten. Daarom formuleren we onze leerdoelen als competenties. FARO gebruikt het OSCAR-systeem om deelnemers aan onze vormingen inzicht te geven in de competenties die ze verwerven. Concreet betekent dit dat ze na afloop van een vorming een OSCAR-certificaat ontvangen met daarop de beoogde competenties van de vorming. Deze worden voor hen ook online gebundeld in de OSCAR-databank. (meer info: oscaronline.be)