Verantwoordelijke van het Prentenkabinet

Functieomschrijving

KBR ligt op de Kunstberg in Brussel en is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Ze verzamelt alle Belgische publicaties en speelt een essentiële rol in het vrijwaren van het historische, wetenschappelijke en literaire geheugen van het land. Voorzien in wetenschappelijke informatie evenals een belangrijk en omvangrijk hedendaags en historisch cultureel erfgoed verwerven, bewaren, beheren en valoriseren zijn de absolute basisopdrachten van deze instelling.

KBR vatte onlangs een periode van ingrijpende veranderingen aan: er werd een strategisch plan opgesteld voor de periode 2019-2021, er werd een nieuw bibliotheekbeheersysteem ontwikkeld, het beheer van de relaties met de doelgroepen wordt verbeterd en er komen een nieuw museum en een nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. De gewijzigde verwachtingen van gebruikers en de digitale omwenteling of digital shift van onze samenleving dwingen nationale bibliotheken ertoe om hun traditionele opdracht in vraag te stellen. De nieuwe profielen die worden gezocht, zijn die van vakmensen die kunnen evolueren in deze context van voortdurende veranderingen en die blijk kunnen geven van zin voor innovatie.

De dienst Prentenkabinet ressorteert onder de Operationele directie Ontwikkeling en bewaring van de Erfgoedverzamelingen die volgende collecties omvat: Handschriften, Oude gedrukte werken (Kostbare werken en Geschiedenis van het boek), Hedendaagse gedrukte werken (na 1800), Kranten (Hedendaagse media), Tekeningen, Prenten & Chalcografie, Kaarten & plannen, Muziek, Munten & Penningen. De grafische verzameling van KBR bevat naar schatting ongeveer 1 miljoen objecten, die bewaard worden in het Prentenkabinet. Daarmee is ze ruimschoots de grootste van België. Ook op wereldvlak behoort ze tot de top. Het Prentenkabinet bewaart een waardevolle verzameling grafiek in allerlei vormen en technieken: gravures, etsen, houtsneden, lithografieën, tekeningen, … Naast prenten in de strikte betekenis van het woord treffen we in de verzamelingen ook andere ensembles aan zoals foto’s, affiches, ex librissen, bedevaartvaantjes of prentbriefkaarten. De dienst omvat ook de chalcografie waar een zeer belangrijke verzameling drukplaten wordt bewaard en afdrukken kunnen worden besteld.

Via haar erfgoeddiensten bewaart, beheert en bestudeert KBR een omvangrijk cultureel en historisch erfgoed. Ze biedt het publiek toegang tot informatie, bevordert het onderzoek en stelt culturele ontdekkingen voor. De functie van Collectieconservator is een centrale functie in de verwezenlijking van deze opdracht. Ze wordt uitgeoefend op drie niveaus:

 1. Beheer, bewaring en verrijking van de collecties.
 2. Organisatie van een wetenschappelijke dienst voor de verschillende doelgroepen, met inbegrip van een publiek van onderzoekers ten aanzien van wie de conservator een faciliterende rol vervult.
 3. Wetenschappelijke studie van de collecties via de verwezenlijking en de verspreiding van onderzoekswerk alsook door het toezicht op en de begeleiding van onderzoeksprojecten.

In elk van deze domeinen dienen de gewijzigde verwachtingen van gebruikers en de digitale omwenteling of digital shift van onze samenleving te worden opgenomen. De collecties zijn niet langer alleen fysiek maar voortaan ook digitaal van aard. De openstelling van de collecties moet worden bekeken onder de invalshoek van de productie en het delen van metadata en door een dynamische ondersteuning van de digitalisering en het online brengen van de collecties. Op het vlak van wetenschappelijk onderzoek openen de digital humanities en data mining nieuwe perspectieven. De verwezenlijking van de doelstellingen van de opdracht vereist goede competenties inzake management en leiderschap. Het team van het prentenkabinet bestaat, naast de huidige conservator, uit 6 bibliothecarissen die naast administratieve taken ook de dienst in de leeszaal waarnemen en de collecties catalogeren. Tevens vereist ze een transversale samenwerking met alle diensten van KBR en een inschakeling in nationale en internationale netwerken. In het kader van onderzoeksprojecten zal ook leiding moeten worden gegeven aan wetenschappelijke medewerkers.

Kernresultaatgebieden: wetenschappelijke dienstverlening (80% van de tijdsbesteding):

Binnen het team van conservators die verantwoordelijk zijn voor het beheer, de bewaring en de verrijking van de collecties:

 • het erfgoed ontwikkelen en verrijken volgens het aanwinstencharter;
 • de instrumenten voor kennis, controle en evaluatie van het erfgoed ontwikkelen (inventarissen, catalogi en repertoria, beleidsdocumenten, collectiewaardering);
 • conserverings- en beschermingsmaatregelen voorstellen en uitwerken in overleg met het restauratieatelier;
 • het digitaliseringsbeleid ondersteunen.

Op basis van de eigen inhoudelijke kennis en expertise, op actieve wijze bijdragen tot het beleid van ontsluiting van de collecties:

 • de behoeften van de verschillende gebruikers analyseren en bijdragen tot de definitie van een beleid van ontsluiting van de collecties van KBR o.a. met betrekking tot de Open Access;
 • op velerlei manieren de collectie onder de aandacht van wetenschappers en het brede publiek brengen en het gebruik ervan stimuleren en ondersteunen;
 • toezicht uitoefenen op de dienstverlening aan het publiek ter plaatse en op afstand en instrumenten en een infrastructuur ter beschikking stellen van de gebruikers;
 • toezien op de creatie van gegevens betreffende de collecties teneinde het onderzoek te bevorderen en aan te moedigen;
 • meewerken aan de ontwikkeling en de verrijking van de interfaces voor online zoeken en van elektronische bronnen;
 • de uitstraling van de collectie ondersteunen;
 • wetenschappelijke informatie verstrekken.

Bijkomende resultaatgebieden: wetenschappelijk onderzoek (20 % van de tijdsbesteding):

Wetenschappelijk onderzoek verrichten in verband met de collecties die door de dienst worden bewaard op basis van passende onderzoeksmethoden en –technieken en daarover verslag uitbrengen via diverse kanalen:

 •  zijn onderzoek inpassen in de algemene domeinen die op transversale wijze zijn vastgelegd voor KBR: bibliotheek-, en communicatiewetenschappen; studie van het historisch en cultureel patrimonium van België; geschiedenis van het boek en van het schrift; erfgoedwetenschappen; intellectuele eigendomsrechten;
 • in zijn onderzoek de concepten en methoden in verband met de digital humanities opnemen;
 • deelnemen aan transversale wetenschappelijke onderzoeksprojecten

Wetenschappelijke onderzoeksprojecten initiëren en leiden. Een netwerk van nationale en internationale externe partners uitbouwen. De samenwerking met de universiteiten bevorderen via de begeleiding van stagiairs en onderzoekswerk. Het beleid van KBR inzake wetenschappelijke programma’s ondersteunen; onderzoeksterreinen, aandachtspunten enzovoort aanwijzen.

Bijkomende eisen

De aan te werven assistent-stagiair komt aan het hoofd te staan van de dienst Prentenkabinet. Hij zal instaan voor de dagelijkse organisatie van de dienst. Hij begeleidt zijn team, stelt de doelstellingen van zijn medewerkers vast en evalueert hen. Hij motiveert zijn medewerkers door hun regelmatige feedback te geven en door hen initiatieven te laten nemen. Hij ondersteunt de ontwikkeling van zijn medewerkers. De kandidaat werkt binnen een team. Hoewel hij specialist is op het vlak van de collectie, smeedt hij samenwerkingsbanden met zijn collega’s en bevordert hij de uitwisselingen. De kandidaat is de ambassadeur van de opdracht en van de strategie van KBR. Hij eigent zich de verwezenlijking van de strategische en operationele doelstellingen van KBR toe. Hij zorgt ervoor dat hij op de hoogte blijft van de werking van de organisatie in haar geheel alsook van de lopende projecten. Met zijn ideeën en deskundigheid draagt hij bij tot het vaststellen van de doelstellingen van de organisatie. Hij draagt bij tot de transversale werking van de dienst. De kandidaat vormt zich voortdurend. Hij volgt de ontwikkelingen van de kennis en de methodes in zijn werkdomeinen op de voet en brengt nieuwe ideeën aan.

Praktische informatie

Een uitgebreid competentieprofiel, meer over het aanbod van KBR en over hoe u moet solliciteren, vindt u via deze link.

Praktische info

Titel
Verantwoordelijke van het Prentenkabinet
Werkgever
KBR
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...