Clustermanager cultuur

Functieomschrijving

Clustermanager cultuur (ref. CU1A)
Niveau A+ - onbepaalde duur – voltijds

Interwaas is een hefboom voor de Wase besturen. Interwaas ondersteunt lokale besturen in excellentie door de uitbouw van sterke regionale kaders en interbestuurlijke samenwerking. Zij geeft eveneens vorm aan belangrijke transities op vlak van bestuur, ruimte, mobiliteit, samenleven, economie, leefmilieu, energie en cultuur. In de samenwerking met partners - en ook tussen collega’s onderling – stelt Interwaas drie waarden voorop: samenwerking, vertrouwen en dynamisch doen.

Om onze werking te versterken, werven we een clustermanager cultuur aan.

 • De cluster cultuur heeft binnen het Waasland een leidende rol in het Wase culturele leven. Ze leidt, ondersteunt en inspireert de ontwikkeling van Cultuurregio Waasland en vervult actief de regierol zoals die omschreven is in de Cultuurnota van het Waasland 2020-2026 in de context van het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking.
 • Met het oog op het versterken van een bovenlokale werking integreert de cluster cultuur daarbij (een deel van) de vroegere werking van respectievelijk WACCO ter ondersteuning van de samenwerking tussen de cultuur- en gemeenschapscentra, en van Bibliowaas ter ondersteuning van de samenwerking tussen de bibliotheken. De Erfgoedcel wordt eveneens in de cluster cultuur geïntegreerd.

Doel van de functie: de cluster cultuur leiden en uitbouwen tot een toonaangevende en inspirerende regisseur voor het brede cultuurleven vanuit een versterkt Waas perspectief.

Resultaatgebieden

 • Leiding van de cluster cultuur en begeleiding van de strategische planprocessen en de implementatie van de overeengekomen doelen en prioriteiten in de Cultuurnota en de Cultureel-erfgoedconvenant.
 • Coördinatie van cultuurprojecten
 • Verwerving bijkomende financiering voor de diverse projecten
 • Expertise-uitwisseling en actieve ondersteuning van cultuur en erfgoedwerking
 • Adviesverlening over cultuur m.i.v. erfgoed;
 • Het aanbieden van een forum aan de culturele professionals van het Waasland voor expertise uitwisseling, positieversterking én samenwerking en projectontwikkeling.

Verantwoordelijkheden

 • Zorgen voor de beleidscoördinatie en de geïntegreerde werking van de cluster Cultuur
 • Plannen en uitvoeren van de overeengekomen prioriteiten en doelen van de Cultuurnota en de Cultureel-Erfgoedconvenant op een systematische en kwalitatieve manier
 • Aanspreekpunt zijn voor het brede werkveld
 • Aansturen en begeleiden van de medewerkers
 • Financieel beleid m.i.v. externe financiering
 • Ontwikkelen en onderhouden van brede netwerken m.i.v. externe vertegenwoordiging
 • De cluster cultuur vertegenwoordigen in het managementteam en meedenken over clusteroverschrijdende thema’s van Interwaas

Relaties

 • Intern:
  • leiden en begeleiden van de medewerkers
  • vertegenwoordigen van de cluster cultuur in het managementteam Interwaas.
 • Extern: gemeentelijke cultuurdiensten en bibliotheken; particuliere actoren en het brede middenveld van cultuur, kunsten, bibliotheken en erfgoed, lokale besturen, alle betrokken instanties op provinciaal, Vlaams, federaal en Europees niveau

Competenties

 • Klantgerichtheid: Speelt correct en efficiënt in op behoeften en gevoeligheden van de (interne en externe) klanten. Onderneemt geschikte acties en optimaliseert de klantenrelatie.
 • Flexibiliteit: Gaat vlot om met veranderingen, is veerkrachtig om doelen te bereiken. Stelt zich flexibel op en neemt zelf initiatieven om verandering op gang te brengen
 • Samenwerken: Draagt actief en constructief bij aan een gemeenschappelijk doel en het oplossen van problemen of conflicten. Brengt mensen bij elkaar om tot samenwerking te komen.
 • Sturen, delegeren en opvolgen: Geeft richting aan en begeleidt medewerkers zodat doelstellingen bereikt worden. Draagt taken en verantwoordelijkheden over, rekening houdend met de motivatie, ambitie en competenties van de medewerker, en ziet toe op de uitvoering. Stuurt afdelingen of teams aan, delegeert taken en verantwoordelijkheden en volgt die op.
 • Coachen en ontwikkelen: Begeleidt medewerkers met het oog op het goed functioneren en ontwikkelen in hun functie en loopbaan. Biedt constructief inzicht in het functioneren d.m.v. regelmatige en opbouwende feedback.
 • Resultaatsfocus: Is gericht op het behalen van resultaten d.m.v. het ondernemen van concrete en gerichte acties. Behaalt de vooropgestelde doelstellingen en coördineert resultaten van anderen.
 • Plannen en organiseren: Brengt structuur aan in tijd, ruimte en middelen, bepaalt prioriteiten om doelstellingen te bereiken. Plant en organiseert werkzaamheden op organisatieniveau op efficiënte en effectieve wijze. Voert eigen taken en opdrachten uit op een kwalitatieve en efficiënte manier.
 • Overtuigingskracht en presentatievaardigheid: Verkrijgt instemming van een ander door goed onderbouwde argumenten, heldere en vlotte communicatie. Overtuigt en inspireert door inhoud en aangepaste stijl in communicatie
 • Visie en strategie: Bekijkt feiten in een ruimere context, vertaalt deze in een beleid en een coherent beeld op korte en op lange termijn in overeenstemming met de missie en visie van Interwaas.
 • Organisatiebetrokkenheid: identificeert zich met de missie, visie en doelstellingen van Interwaas als werkgever. Stemt het eigen gedrag af aan de noden, prioriteiten en cultuur van de organisatie en draagt op een constructieve en integere wijze bij aan de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Stimuleert en inspireert andere om dit ook te doen.
Functieprofiel
 • Masterdiploma bij voorkeur met focus op cultuur met extra opleiding en/of relevante ervaring in de brede cultuurmaterie;
 • Grondige kennis van het brede culturele veld in het Waasland;
 • Kennis overheidsstructuren op verschillende bestuurlijke niveaus: gemeenten/intercommunales/provincies/Vlaanderen/Federaal/Europees;
 • Projectcoördinatie;
 • Kennis regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, openbaarheid, intergemeentelijke samenwerking, bovenlokaal beleid en culturele sector en bijhorende financieringsmogelijkheden.
Aanbod
 • Een uitdagende job met afwisseling, ontwikkeling en verantwoordelijkheid in samenwerking met verschillende lokale partners in het kader van het nieuwe strategische beleidsplan voor de Wase regio.
 • Een correct loon volgens de barema’s en rekening houdend met relevante anciënniteit. Aangevuld met sociale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding en tussenkomst woon- werkverkeer. Een aantrekkelijk aantal vakantiedagen.
 • Alle geslaagde kandidaten worden gedurende 3 jaren opgenomen in de wervingsreserve voor de functie clustermanager cultuur.
Praktische informatie
 • Na een selectie op basis van CV en motivatiebrief krijgen de weerhouden kandidaten een thuisopdracht te vervullen tussen 14 en 18 november.
 • Wie slaagt in de thuisopdracht, wordt uitgenodigd uit voor een gesprek met de jury op donderdag 28 november 2019.
 • De geslaagden worden (onder voorbehoud van een gunstig assessment) gedurende 3 jaar opgenomen in de wervingsreserve (vastgesteld door de Raad van Bestuur op 4 december 2019).
 • De eerst gerangschikte kandidaten wordt uitgenodigd voor een assessment.

Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Bart Casier op tel nr 03/780.52.02 of met Saskia Fermont op tel. 03 780 52 01

Hoe solliciteren: stuur je CV en motivatiebrief per email naar info@interwaas.be met vermelding van functietitel en referentie. Solliciteren kan tot en met maandag 11 november 2019.

Hoe Interwaas omgaat met je persoonsgegevens kan je nalezen op https://interwaas.be/privacy. Interwaas vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Praktische info

Titel
Clustermanager cultuur
Werkgever
Interwaas
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.