Over FARO

Onze naam

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld.  Het woord ‘faro’ betekent in verschillende talen ‘vuurtoren’. Het verwijst naar Pharos, een eiland dat vroeger voor de kust van Egypte lag en waar een van de oude zeven wereldwonderen te vinden was, de gelijknamige vuurtoren. Achter de vuurtoren van Pharos lag Alexandrië, met de tempel voor de muzen, het M(o)useion (waaruit het woord museum is voortgekomen) en de mythische bibliotheek van Alexandrië. Als metafoor drukt een vuurtoren uit wat een steunpunt kan zijn: een referentiepunt, een symbool dat staat voor waakzaamheid en zorgzaamheid, een baken waarop organisaties en overheden kunnen vertrouwen.

Onze missie

We hebben onze missie, die dateert van 2012, geactualiseerd:

Erfgoed verrijkt en verbindt. FARO zet zich in voor een veerkrachtige en inclusieve samenleving waarin mensen de waarde en kracht van cultureel erfgoed mee-maken. We ijveren voor een duurzame en dynamische toekomst van het cultureel erfgoed.

FARO versterkt iedereen die cultureel erfgoed actief doorgeeft over de generaties heen. Als steunpunt zijn we de draaischijf in het netwerk van cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel.

Ons veelzijdig en betrokken team inspireert en ondersteunt erfgoedwerkers in hun dagelijkse werking. Samen met onze partners binnen en buiten de sector ontwikkelen we nieuwe praktijken. We stimuleren samenwerking en uitwisseling, ook internationaal.

Onze waarden

 • Toekomstgericht: wij willen inspireren en duurzame innoverende resultaten neerzetten. We spelen dynamisch en proactief in op nieuwe uitdagingen.
 • Open: iedereen is welkom bij FARO. Als neutrale speler denken we constructief mee.
 • Gedreven: met expertise en passie zetten we ons met veel overtuiging in voor de cultureel-erfgoedsector. We leveren maatwerk.
 • Respectvol: we gaan respectvol om met ieders mening.
 • Deskundig: we leggen de lat hoog en zijn positief-kritisch ingesteld. We analyseren grondig en wikken nauwkeurig verschillende mogelijkheden tegen elkaar af.
 • Verbindend: we werken voortdurend met anderen samen, liefst in de vorm van cocreatie. We delen genereus.

Onze kerntaken en rollen

FARO heeft als steunpunt van meet af aan drie grote kerntaken. Die worden omschreven als ‘praktijkondersteuning’, ‘praktijkontwikkeling’ en ‘beeldvorming en communicatie’.  Deze taken vertalen zich in diverse rollen die we actief opnemen:

 • Als steunpunt geven we ondersteuning aan de overheid in functie van beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -evaluatie.
 • We verbinden het cultureel-erfgoedveld met internationale netwerken, professionals en organisaties met het oog op expertiseuitwisseling en competentiedeling.
 • We delen onze expertise, verlenen advies en zijn een aanspreekpunt (loket) voor informatievragen over cultureel erfgoed, in de breedste betekenis.
 • We stimuleren netwerking via ontmoeting, dialoog en samenwerking, zowel binnen ons werkveld als met andere sectoren of beleidsdomeinen.
 • We ondersteunen erfgoedprofessionals en hun organisaties in hun praktijkvragen, noden en behoeften. Dat doen we door in te zetten op kwaliteitsbevordering, innovatie, verdere professionalisering en de uitbouw van een praktijkgemeenschap.
 • We ontwikkelen ook producten en stellen ze ter beschikking van ons werkveld.
 • We beheren projecten en centrale diensten op vraag van de overheid.
 • We promoten onze sector, disciplines en thema’s naar de overheid en het brede publiek, zowel binnen Vlaanderen als internationaal. Zo coördineren we ook de jaarlijkse Erfgoeddag.

FARO neemt als sectoraal steunpunt deze rollen sectorbreed op en ondersteunt alle functies of basistaken van erfgoedorganisaties zoals die in het Cultureelerfgoeddecreet van 2017 vermeld worden:

 • herkennen en verzamelen: het benoemen, in kaart brengen, registreren, documenteren, waarderen, verwerven, selecteren en herbestemmen van cultureel erfgoed;
 • behouden en borgen: het verzekeren van het voortbestaan van cultureel erfgoed door het in adequate omstandigheden te bewaren, te conserveren, te restaureren, te actualiseren, te borgen en door te geven;
 • onderzoeken: het onderzoeken van cultureel erfgoed en van cultureel-erfgoedwerking of het stimuleren en faciliteren ervan;
 • presenteren en toeleiden: het delen van cultureel erfgoed met erfgoedgemeenschappen, met het grote publiek of met specifieke doelgroepen via presentatie, toeleiding, educatie en door het beschikbaar te maken voor raadpleging en gebruik;
 • participeren: het actief betrekken van de maatschappij, in het bijzonder van erfgoedgemeenschappen, bij cultureel-erfgoedwerking.