Dag 2: Ethnographic collections, aspects of research, preservation and conservation | Summer school

Charles Indekeu, docent Studio CR Hout aan de Universiteit van Antwerpen, gaf een introductie over microscopie. Microscopie is een van de eerstelijnsonderzoekstechnieken in het bestuderen van zowel objecten, materialen als organismen. Het wordt toegepast in verschillende velden, zoals biologie, cytologie, zoölogie, archeologie, etc. Charles gaf ook een overzicht van interessante boeken over microscopie van verschillende materialen.

Hij legde in het kort de geschiedenis uit van microscopie en de evolutie ervan. Hij vertelde meer over de verschillende soorten van microscopen alsook het verschil in gebruik van licht bij microscopie. Hierna gaf Charles een introductie over het maken van monsters en de verschillende technieken die kunnen worden gebruikt bij het nemen van een monster, dit startend bij het gebruik van een holle naald, tot de verschillende microtomen. Charles gaf een korte introductie over microscopisch onderzoek op organische materialen.

Mien Morren, docent Studio CR Metalen aan de Universiteit van Antwerpen, gaf een introductie over microscopisch onderzoek op anorganische materialen. Zij ging dieper in op het maken van monsters. Waarom worden monsters genomen? Waarom en hoe worden monsters ingebed? Waarom en hoe worden monsters geslepen en gepolijst? Hierna becommentarieerde ze de onderzoekstechnieken petrografie en metallurgie. 

De derde spreker was Natalia Ortega Saez, docent Studio CR Textiel aan de Universiteit van Antwerpen. Zij gaf een zeer korte theoretische introductie over het analyseren van organische vezelmaterialen. Hierna werd er overgegaan tot het praktische gedeelte, het maken van monsters van verschillende textielvezels en het bestuderen van deze monsters onder de microscoop. Er werden diverse technieken uitgelegd en uitgetest onder de microscoop voor het identificeren van textielvezels. 

In de namiddag bespraken de studenten samen met Farideh Fekrsanati, Object Conservator van het Nationaal Museum van Wereldculturen in Leiden, de verschillende objecten die ze tijdens de Summer School zullen behandelen. Er werd samen een eerste onderzoek uitgevoerd met het blote oog. Buiten Farideh waren er ook andere docenten met diverse expertise aanwezig om samen in overleg te gaan over de diverse objecten.

Als afsluiter van de dag kozen de studenten diverse objecten uit waaraan ze de volgende dagen zullen werken. 

English version

Charles Indekeu, teacher of the Wood Department at the University of Antwerp, gave an introduction about microscopy. Microscopy is one of the first line tools in studying objects, materials or organisms. It has many fields of application, like in biology, cytology, zoology, archaeology, and many more. Charles gave also an overview of interesting books about microscopy of different materials.

He explained, in short, the history of microscopy and the evolution of a microscope. He explained different types of microscopes and the difference in use of light. 
Than Charles gave also an introduction of sample making and the different tools that can be used, from a hollow needle to micro drilling to the different types of microtomes.

Charles gave a short introduction about microscopic examination on organic materials.

Mien Morren, teacher of the Metal Department, gave an introduction about microscopic examination on inorganic materials. She went more deeply about sampling. Why do you take a sample? Why and how do you embed a sample. Why and how do you grind and polish? She explained also more about petrography and metallurgy. 

The third speaker was Natalia Ortega Saez, teacher of the Textile Department at the University of Antwerp. She gave a very short theoretical introduction about analysis on organic fibre materials. Afterwards we went to the practical section and made samples of different textile fibres, examined them under the microscope and tried to identify the different fibres. It was a real hands-on lecture.

In the afternoon the students discussed together with Farideh Fekrsanati, Objects Conservator at National Museum of World Cultures, Leiden, the different objects they will work on during the Summer School. Farideh and the students did a first examination (with the naked eye) on the objects and discussed about it. Outside Farideh there were also other teachers of different expertise to help.

As a closure of the day the students chose different objects they will work on during the Summer School.

Julie Lambrechts