Colofon

Disclaimer websites FARO

Algemeen

Deze websites zijn eigendom van FARO: faro.be, erfgoeddag.be, erfgoedapp.be, erfgoedkaart.be, cijferboekcultureelerfgoed.be, erfgoeddoel.be (en alle andere naar deze websites verwijzende domeinnamen).

Contactgegevens: vzw FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Email: info@faro.be

Door de toegang tot en het gebruik van deze websites en databanken van FARO verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze websites, alsook de op deze websites afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan FARO of aan derden waarmee FARO daaromtrent contractuele afspraken heeft. U erkent deze intellectuele eigendomsrechten en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten.

Creative Commons License

De teksten op de webpagina's en blogs van deze websites worden echter door FARO in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen België licentie.

Onder deze licentie mogen deze teksten worden gekopieerd, bewerkt en verspreid onder de volgende voorwaarden:

  • De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).
  • De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

Alle andere werken (zoals o.m. foto's, afbeeldingen, videofragmenten, downloadbare pdf-documenten, software en databanken) vallen niet onder deze creative-commonslicentie, tenzij uitdrukkelijk bij deze werken anders zou zijn bepaald. Het deeplinken naar pagina's met beeldmateriaal of blogs van de website is toegestaan.

Gegevens uit de databank(en) van FARO, waaronder ook die op de websites erfgoeddag.be, erfgoedkaart.be, erfgoedapp.be, of de door FARO aangeboden 'Google map' webdienst met organisatiegegevens uit deze databank(en), mogen enkel worden gebruikt mits de uitdrukkelijke toestemming van FARO en mits vermelding van het FARO-logo.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker garandeert dat zijn persoonlijke gegevens die hij meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens kan er toe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan wordt ontzegd.

De gebruiker die informatie aan FARO doorgeeft, of zelf toevoegt, wijzig of aanvult op de website en/of de databank(en) van FARO, is aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van deze informatie. De gebruiker bevestigt dat deze verstrekte informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden. De gebruiker zal FARO dan ook vrijwaren tegen elke vordering die door derden wegens een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten tegen FARO zou worden gesteld.

Door zich te registreren op de website geeft iedere gebruiker die zelf informatie (zoals berichten, reacties op berichten, verslagen, presentaties, documenten etc.) op de website post, zijn uitdrukkelijke toestemming dat deze informatie mag gebruikt worden onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen België licentie. De gebruiker geeft bovendien aan FARO de toestemming om deze informatie te gebruiken voor haar eigen activiteiten en communicatie.

De gebruiker geeft bovendien toestemming aan FARO om zijn (adres)gegevens of die van de organisatie waarvan hij de gegevens heeft toegevoegd aan de databank(en) van FARO, te verspreiden via erfgoedkaart.be of erfgoedapp.be of via andere websites of online diensten van FARO, en om deze adresgegevens aan derden door te geven, voor niet-commercieel gebruik.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

FARO levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal FARO de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

FARO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

FARO is evenmin aansprakelijk voor de inhoud of de activiteiten in de blogs en groepen. FARO behoudt zich het recht voor om berichten of reacties te weren, zonder hiervoor enige verantwoording af te leggen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. FARO geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

FARO kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

FARO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

FARO heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van teksten, foto's, videofragmenten en afbeeldingen of andere werken op onze website, databanken of in onze online (pdf) publicaties te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat we niet alle rechthebbenden konden traceren. Indien u van oordeel bent dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze werken, en u zich benadeeld voelt, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons, zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet.

Privacybeleid

FARO hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel worden gebruikt om u een beter dienstverlening te garanderen.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel of via info@faro.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

FARO kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser of antivirusprogramma laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. U erkent hierbij op de hoogte te zijn dat deze website cookies gebruikt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd.

Algemene verkoopsvoorwaarden van FARO

Zie: https://faro.be/verkoopsvoorwaarden

Contactadres

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Priemstraat 51
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 213 10 60
Fax. +32 (0)2 213 10 99
info@faro.be
https://faro.be