Workshops intersectionaliteit in de archief- en erfgoedpraktijk: een terugblik

Workshop meerstemmigheid in archieven, te gast bij Vlaams Architectuurinstituut, © FARO (Jelena Dobbels)

Op dinsdag 11 en woensdag 12 juni 2024 organiseerde FARO twee workshops samen met het Nieuwe Instituut.

 • Op dinsdag gingen we in op meerstemmigheid in de archiefpraktijk en bekeken we nieuwe manieren om erfgoed te verwerven, te inventariseren en te ontsluiten.
 • Op woensdag doken we via een introductie in de toepassing van intersectionaliteit in de erfgoedpraktijk en gingen we aan de slag met een care rider.

Voor de invulling van deze twee dagen nodigden we Setareh Noorani van het Nieuwe Instituut (Rotterdam, NL) uit. Samen met Delany Boutkan (Nieuwe Instituut) en Harriet Rose Morley gaf ze ons heel wat boeiende inzichten.

Collecting Otherwise - Nieuwe Instituut

Workshop ‘intersectionaliteit in de erfgoedpraktijk, te gast bij MAS, © FARO (Saidja Steenhuyzen)

Als een rode draad door de tweedaagse liep het project Collecting Otherwise. Dat vertrekt alvast vanuit een duidelijke visie:

“In plaats van erfgoed op te vatten als een neutrale erfenis, onderzoekt Collecting Otherwise hoe bepaalde collectiekeuzes worden gemaakt, hoe erfgoedpraktijken zich hebben ontwikkeld en wat de gevolgen van deze keuzes zijn.”

Samen met een externe werkgroep ging het Nieuwe Instituut na hoe de collectie, die relevant wil zijn voor de gehele maatschappij, wordt bekeken en ervaren door die maatschappij. In de werkgroep zetelden naast archivarissen en erfgoedwerkers ook kunstenaars en consultants. Samen bekeken ze verschillende cases uit de collectie door drie verschillende lenzen: een feministische, een queer- en een dekoloniale lens. Zo werden er proeftuinen opgezet, tools ontwikkeld om de collectie(items) te verrijken en om andere perspectieven, naast de witte, mannelijke blik, toe te voegen.

Gaandeweg, in 2023 en 2024, gingen de proeftuinen over in een Tool Shed – een werkschuur, praktijkruimte of plek waar je dingen kan verwezenlijken, tools kan neerleggen, zaken kan loslaten. Het Nieuwe Instituut wil letterlijk een plek creëren waar mensen uit de erfgoedsector methodieken en tools kunnen delen en kunnen leren van elkaar, waar ze kunnen aangeven wat niet werkt en dingen  kunnen uitproberen.

Drie tools uitgelicht

Tijdens de workshops namen we specifiek drie tools onder de loep die het Nieuwe Instituut ontwikkelde in het kader van het Collecting Otherwise-traject.

1/ Asterisk* is het gebruiken van fictie en voetnoten als erkenning van collectie-items of gemarginaliseerde kennis. Het kan gaan om externen die essays schrijven over items uit de collectie of om extra tekst, zoals een voetnoot, die wordt toegevoegd aan de collectiedatabank. Denk dan bv. aan informatie die over een item wordt teruggevonden of aan alternatieve benamingen die we moeten toevoegen vanwege contested terms, enzovoort. 

De tool laat de deelnemers achter met nogal wat vragen; vragen die enkel door verder gebruik in de Tool Shed kunnen worden verduidelijkt.

 • Wanneer mag info van ‘the margins’ naar de 'mainstream’-velden?
 • Hoeveel marginale info kan je toevoegen?
 • Wie mag info editen?

2/ Mapping collective memories is het bevragen van de gemeenschappelijke geschiedenis rond (gebouwd) erfgoed en dit vertalen naar een fysieke tour. Daarin worden gebouwen gezien als levend erfgoed met een meerlagige geschiedenis. Wat met de ervaring door het dienstpersoneel dat er elke dag werkt, de ervaring van diegenen die het gebouw letterlijk neergezet hebben of zij die het ontworpen hebben? Hierin is een grote rol weggelegd voor mondelinge geschiedenis.

Workshop ‘intersectionaliteit in de erfgoedpraktijk, te gast bij MAS, © FARO (Saidja Steenhuyzen)

3/ Als derde tool bekijken we de Archival Care Rider, een zorgdocument. De rider is de wensenlijst van een artiest, de care rider een lijst met noden om te functioneren als werknemer in een organisatie of als lid van een werkgroep. De archival care rider is dan een leidraad voor een diepgaander gesprek/interview met de schenker van een archief.

Op de tweede dag maakten de deelnemers een care rider op over zichzelf. We beantwoordden vragen zoals:

 • Welke rollen vervul jij in je leven? Welke condities brengen die rollen met zich mee?
 • Welke manieren van communicatie prefereer jij?
 • Wat verwacht je van collega’s wanneer je met hen samenwerkt?
 • Welke specifieke rollen wil jij opnemen in een werkgroep?
 • Welke ondersteuning verwacht je te krijgen bij het zelfstandig werken?
 • Welke voorwaarden zijn er voor jou nodig in een gezonde en veilige werkomgeving?

De oefening is – in de woorden van de deelnemers – confronterend, verhelderend en brengt prioriteiten naar boven. Maar bovenal waardevol om mee te nemen naar de eigen organisatie.

Intersectionaliteit als begrip

Om tijdens dag twee van de workshop voorbereid aan de dag te komen, vroegen we de deelnemers vooraf om een stuk te lezen uit de inleiding van het boek De kritische bezoeker. Erfgoedpraktijken in verandering (Reinwardt Academie, 2023) Vooral dan de pagina’s over intersectionaliteit zoomden in op de focus van die dag. We trapten de dag dan ook af met een gezamenlijke bespreking van de tekst, om zo samen een basis te leggen en onmiddellijk te leren van elkaar. 

Cover van boek ‘De kritische bezoeker’

Wat haalden de deelnemers uit de tekst?

 • De auteurs geven onmiddellijk aan dat ze niet tot een gezamenlijke definitie van intersectionaliteit gekomen zijn, en dat maakt het moeilijk om tot een gezamenlijke taal te komen. 
 • Het is van belang om dieper in die institutionele geschiedenis te duiken, in plaats van telkens laagjes toe te voegen. 
 • Hoe krijg je traditionele doelgroepen, de mensen die je al bereikt, mee in verandering?  
 • Er wordt heel erg gefocust op verschil; de auteurs leggen de nadruk op de strijd die we moeten voeren. Wat verbindt ons? Die vraag is ook belangrijk. 
 • Niet enkel museummedewerkers bezitten kennis. We moeten ook de kennis van geminoriseerde groepen, en het belang daarvan, erkennen.  
 • De projectmatige aanpak die ook de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel typeert en die per definitie een concrete output moet opleveren, zit creativiteit in de weg.  
 • In hetzelfde straatje: wanneer we doelstellingen formuleren voor een project, vertrekken we te vaak vanuit het perspectief van de organisatie. De vraag ‘wat hebben groepen en gemeenschappen aan dit project?’ is eveneens belangrijk, zo niet belangrijker. 
 • Ook nog: hoe gaan we een stap verder, voorbij het persoonlijke engagement (wat ook belangrijk is!), naar structureel beleid, ingebed in de organisatie? 
 • Het is een instrument gericht op sociale rechtvaardigheid, en precies dat moet een toetssteen zijn in onze erfgoedpraktijken. Draagt wat we doen bij aan sociale rechtvaardigheid? 
 • We moeten stoppen met oplossingsgericht te werken. Als we steeds denken dat we problemen moeten oplossen, halen we dan niet te veel verantwoordelijkheid op onze schouders? Blijven we dan niet te veel alles en iedereen zien als ‘een probleem’? Moeten we niet meer inzetten op luisteren?

In het Nederlands wordt intersectionaliteit ook wel ‘kruispuntdenken’ genoemd, waarbij de verschillende intersecties (= wegen in deze metafoor) die een persoon verenigt, gevisualiseerd worden: er is een  weg die het vrouw-zijn vertegenwoordigt, een weg van het zwart-zijn, een straat die staat voor de heteroseksuele oriëntatie, etc. Op een bepaald moment overlappen deze intersecties, en komen ze samen in een kruispunt. En wat belangrijk is, is dat intersectionaliteit een analytisch instrument is om te focussen op hoe verschillende assen van discriminatie (bv. seksisme en racisme) samenkomen.

Setareh Noorani verwoordde het zo: wie krijgt er voorrang op het kruispunt? En wie moet er wachten? Toegepast op bezoekers van erfgoedorganisaties: wie komt er niet binnen in uw organisatie? En hoe komt dat? Om die vraag te beantwoorden, kan kruispuntdenken een manier bieden om verschillende mechanismen die hierop inwerken bloot te leggen en te analyseren.

Logo FARO-bibliotheek

Wil u het boek De kritische bezoeker inkijken of lenen? Een bezoek brengen aan de FARO-bibliotheek kan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, na afspraak, van 8.30 tot 16.30 uur. Een afspraak maken kan eenvoudig via bibliotheek@faro.be of 02 213 10 60. Actuele informatie vindt u op faro.be/bibliotheek

Onze dienstverlening is volledig gratis. U kunt maximum vijf boeken lenen, de uitleentermijn bedraagt één maand. Raadpleeg ook onze online catalogus.

Tip! Lees ook het interview dat Jelena Dobbels en Elien Doesselaere in 2022 hadden met Setareh Noorani en dat verscheen in faro, 15(2022)3 (online, via de FARO-bibliotheek). 

 

Foto's workshop: FARO

saidja steenhuyzen