Hoge Gilderaad der Kempen houdt eerste Denkdag

gildeleden in zaal CeCilia te Hoogstraten

De Hoge Gilderaad der Kempen is de koepelorganisatie van een 70-tal Kempense gilden, die naast het schieten met de buks, de handboog, de kleine kruisboog, de Sint-Jansboog of de voetboog ook actief zijn in het dansen, roffelen en vendelen. Sinds enige tijd doorloopt de Hoge Gilderaad onder begeleiding van FARO een beleidsplanningstraject om zich te bezinnen over zijn toekomstige werking.

Op zaterdag 7 maart vond een eerste Denkdag plaats. Zesendertig Gildezusters en -broeders uit negentien verschillende gilden kwamen daarvoor samen in zaal CeCilia te Hoogstraten. Naast hoofdmannen, griffiers, koningen, keizers en dekens waren er ook gewone gildeleden; naast schutters ook (enkele) vendeliers en dansers. De jongste aanwezige was 27 jaar en ongeveer een derde van de deelnemers was jonger dan 50 jaar. Een tiende van de meedenkers waren vrouwen.

In duo’s en nadien in groepen van vijf à zes dachten de aanwezigen samen na over de manieren waarop het gildeleven beter kan inspelen op actuele maatschappelijke tendensen en over acties om het ledenbestand te verjongen en het maatschappelijk draagvlak te verbreden. Via een evaluatieformulier lieten alle deelnemers alvast weten dat ze het een zinvolle oefening vonden, zowel voor de Hoge Gilderaad als voor zichzelf en - in iets mindere mate - ook voor hun lokale gilde.

Een syntheseverslag van deze eerste Denkdag over de toekomst van het gildewezen in de Kempen vindt u als bijlage.

Rob Belemans