Actieplan voor toegankelijker vrijwilligerswerk

Op vrijdag 8 juli heeft de Vlaamse Regering een actieplan goedgekeurd voor een meer gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Het actieplan focust op drie concrete doelstellingen: een beter wetgevend kader en statuut; betere informatie en ondersteuning; en minder regels. Hiermee wil de Vlaamse Regering drempels verlagen en het vrijwilligerswerk toegankelijker maken.

Drempels bij het vrijwilligerswerk

Het belang van vrijwilligerswerk staat buiten kijf. Maar er zijn ook drempels die het vrijwilligerswerk hinderen. Zo ergeren vrijwilligers(organisaties) zich aan de onduidelijkheid over het statuut, het papierwerk en een moeilijk, versnipperd wetgevend kader. De Vlaamse Regering wil die drempels verlagen en zo het vrijwilligerswerk aanmoedigen. De coördinatie van dit project is in handen van minister Sven Gatz. Samen met minister-president Geert Bourgeois heeft hij een actieplan opgesteld, dat op 8 juli de goedkeuring van de Vlaamse Regering heeft gekregen.

Enkele acties

In hun persbericht schuiven Sven Gatz en Geert Bourgeois zelf enkele acties uit hun plan naar voren:

  • Samen met de federale overheid willen beide ministers een werkgroep opstarten. Daarin willen ze ongelijkheden tussen vrijwilligers wegwerken zoals de forfaitaire onkostenvergoeding, een betere regeling voor de fietsvergoeding en de aansprakelijkheid.
  • Bourgeois en Gatz willen ook de administratieve rompslomp aanpakken. Vrijwilligers moeten zich snel en makkelijk kunnen inschrijven. “Werklozen of vluchtelingen die zich graag nuttig willen maken als vrijwilliger, hoeven zich binnenkort bijvoorbeeld niet meer aan te melden bij de RVA of Fedasil. Vrijwilligerswerk kan voor deze doelgroepen een poort naar een betere toekomst openen, omdat zij er ervaring mee opdoen, contacten met andere mensen kunnen leggen en hun sociaal netwerk vergroot. Dat moet aangemoedigd worden,” aldus minister Gatz.
  • Op Vlaams niveau willen de ministers vrijwilligers een betere ondersteuning bieden. Ze willen het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk versterken en moedigen samenwerking met de Verenigde Verenigingen en de VVSG aan.
  • Ook de website www.vrijwilligerswerk.be zal beter bekend worden gemaakt. Die website bevat de recentste informatie over de rechten en plichten van vrijwilligers. Kandidaat-vrijwilligers kunnen er ook in contact komen met organisaties die vrijwilligers zoeken.
  • Het actieplan zet ook in op een betere afstemming met steden en gemeenten.


“Ik ben blij dat dit actieplan vorm heeft gekregen. Veel Vlamingen zetten zich vandaag in om als vrijwilliger een handje te helpen. We zijn hen daar dankbaar voor en willen ook anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen. Met concrete acties die het papierwerk verminderen, betere informatie en ondersteuning bieden en al te veel regels vermijden, moet dit lukken,” aldus minister Gatz.

Het actieplan is principieel goedgekeurd en wordt nu voor advies voorgelegd aan de strategische adviesraden, de Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Ouderenraad.

Download het actieplan hier.

Bron: Persbericht minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz

Gregory Vercauteren