Mi­nis­ter stelt stra­te­gi­sche vi­sie­no­ta cul­tu­reel erf­goed voor

Rode verrekijker. Foto: Pixabay via Pexels.

Op 1 april 2021 presenteerde de minister van Cultuur zijn strategische visienota cultureel erfgoed aan het Vlaams Parlement. In zijn visienota concretiseert de minister zijn cultureel-erfgoedbeleid. Hij legt daarbij prioriteiten en geeft aandachtspunten voor het uitvoeren van het Cultureelerfgoeddecreet.

De visienota kwam tot stand na een voorbereidend traject dat de uitdagingen voor het cultureel-erfgoedveld in kaart bracht. Daarvoor werd de cultureel-erfgoedsector uitgebreid geconsulteerd en werd overleg georganiseerd met andere beleidsdomeinen, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Deze nieuwe visienota is van kracht voor aanvragen van project- en werkingssubsidies ingediend na 1 april 2021.

Met zijn cultureel-erfgoedbeleid wil de minister drie doelstellingen bereiken: 

 • de dynamiek, de eigenheid en de uitstraling van het Vlaamse cultureel-erfgoedveld en de cultureel-erfgoedwerking waarborgen én stimuleren; 
 • de digitale transformatie aanmoedigen en versterken; 
 • de huidige en toekomstige generatie warm maken voor het rijke en diverse erfgoed in Vlaanderen. 

Be­leids­pri­o­ri­tei­ten voor het cul­tu­reel-erf­goed­be­leid

Om deze doelstellingen te concretiseren, formuleerde de minister acht beleidsprioriteiten: 

 • verdiepen van de kennis over cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking; 
 • inzet op een rijk en divers cultureel-erfgoedlandschap; 
 • erfgoedzorg centraal; 
 • aanmoedigen en versterken van de digitale transformatie; 
 • iedereen voor erfgoed – erfgoed voor iedereen; 
 • versterken van de zakelijke werking; 
 • stimuleren van de internationale cultureel-erfgoedwerking; 
 • afstemming met brede cultuurbeleid, andere beleidsdomeinen en bestuursniveaus. 

De verwachtingen omtrent de acht prioriteiten worden getoetst bij de beoordeling van aanvragen. Voor een aantal specifieke punten vraagt de minister daarbij bijzondere aandacht:  

 • samenwerking en netwerking;  
 • accenten met betrekking tot cultureel-erfgoedzorg;  
 • inbedding in een digitale strategie; 
 • het versterken van participeren, het verbreden van het bereik, en een kwaliteitsvol aanbod voor en het betrekken van kinderen en jongeren. 

Lees de strategische visienota of raadpleeg de samenvatting

Wij­zi­ging Cul­tu­ree­lerf­goed­de­creet

De minister licht in de visienota ook zijn geplande optimalisering van het Cultureelerfgoeddecreet toe. De optimalisering focust op het bijschaven van de procedures, het verminderen van de plan- en werklast en de afstemming met andere cultuurdecreten. De inhoudelijke krachtlijnen van het decreet blijven hetzelfde. 

Bron: Departement CJM
Foto: Pixabay via Pexels

Faro