Advisering

SARC
In het kader van beter bestuurlijk beleid richtte de Vlaamse regering voor elk beleidsdomein een strategische adviesraad op. Voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media is dit de SARC. Binnen deze raad is een sectorraad Kunsten en Erfgoed actief (info en samenstelling SARC).

Wat het domein cultureel erfgoed betreft, kan de minister beschikken over de volgende adviesorganen.

Beoordelingscommissies
Beoordelingscommissies formuleren een advies voor aanvragen m.b.t. erkenning of subsidiëring van cultureel-erfgoedorganisaties. De volgende commissies zijn actief:


Adviescommissie cultureel erfgoed
Deze commissie waakt over een kwaliteitsvolle werking van de beoordelingscommissies. De commissie ontwikkelt hiervoor een methodiek en geeft advies. Daarnaast volgt de adviescommissie de ontwikkeling van het veld op (landschapstekening) en maakt zij voortgangsnota's op:


Meer informatie over deze adviescommissie vindt u op de website van het Departement CJSM, afdeling cultureel erfgoed.

Topstukkenraad
Deze raad formuleert adviezen m.b.t. de uitvoering van het Topstukkendecreet. Meer informatie over de opdracht en de samenstelling van deze raad vindt u op de website van het Departement CJSM, afdeling cultureel erfgoed.