Subsidiëring - cultureel erfgoed

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in subsidies voor de ondersteuning van internationale samenwerking  van Vlaamse en buitenlandse actoren. Daarnaast geeft het decreet ook aan samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om werkingssubsidies aan te vragen voor de versterking van de internationale profilering van de Vlaamse kunstcollecties.

Samenwerkingsverbanden
Om de internationale profilering van de Vlaamse kunstcollecties te versterken, voorziet het Cultureel-erfgoeddecreet in samenwerkingsverbanden en het regelt de erkenning en subsidiëring van de werking ervan. Momenteel worden er twee samenwerkingsverbanden gesubsidieerd: de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) en Contemporary Arts Heritage Flanders (CAHF).

Internationale projecten
Binnenlandse en buitenlandse cultureel-erfgoedorganisaties kunnen subsidies aanvragen, met uitzondering van het steunpunt, de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap en de landelijk erkende en gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties. De projectaanvragen worden door de beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten geëvalueerd. Er zijn per jaar twee indieningsmomenten al naargelang van het tijdstip waarop het project plaatsvindt. Projecten die aanvangen in de tweede jaarhelft moeten ingediend worden per 1 maart van het lopende jaar, projecten die aanvangen in de eerste jaarhelft per 15 september van het vorige jaar. Aanvraagprocedure en meer info. Sinds 2011 bestaat ook de mogelijkheid cofinanciering aan te vragen voor een internationaal project in het kader van Europese programma’s met betrekking tot Europeana en digitale duurzame preservatie.

Residentiebeleid

Sinds 2012 beschikt het Departement CJSM, afdeling cultureel erfgoed over een 'residentiewerking' om ondersteuning te bieden aan erfgoedwerkers bij een langere leerperiode in het buitenland. Het reglement heeft tot doel cultureel-erfgoedorganisaties de mogelijkheid te geven om een vaste medewerker een gepersonaliseerde buitenlandse leerperiode aan te bieden gericht op competentieontwikkeling met het oog op kennisdeling binnen en buiten de eigen instelling. Via dit reglement wordt een deel van de hieraan verbonden kosten gesubsidieerd.